Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) (Spojené království) dne 24. března 2017 – Swedish Match AB v. Secretary of State for Health

(Věc C-151/17)

Jednací jazyk: angličtina

Předkládající soud

High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court)

Účastníci původního řízení

Navrhovatelka: Swedish Match AB

Odpůrce: Secretary of State for Health

Předběžné otázky

Jsou čl. 1 písm. c) a článek 17 směrnice 2014/40/EU1 neplatné z důvodu:

porušení obecné zásady nediskriminace zakotvené unijním právem,

porušení obecné zásady proporcionality zakotvené unijním právem,

porušení čl. 5 odst. 3 SEU a zásady subsidiarity zakotvené unijním právem,

IV. porušení čl. 296 druhého pododstavce Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „SFEU“),

porušení článků 34 a 35 SFEU, a

porušení článků 1, 7 a 35 Listiny základních práv Evropské unie?

____________

1     Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/40/EU ze dne 3. dubna 2014 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových a souvisejících výrobků a o zrušení směrnice 2001/37/ES (Úř. věst. 2014, L 127, s. 1).