Language of document :

A High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) (Egyesült Királyság) által 2017. március 24-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Swedish Match AB kontra Secretary of State for Health

(C-151/17. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

A kérdést előterjesztő bíróság

High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court)

Az alapeljárás felei

Felperes: Swedish Match AB

Alperes: Secretary of State for Health

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Érvénytelen-e a 2014/40/EU1 irányelv 1. cikkének c) pontja és 17. cikke amiatt, hogy az:

i.    sérti a hátrányos megkülönböztetés tilalmának általános uniós jogi elvét;

ii.    sérti az arányosság általános uniós jogi elvét;

iii.     sérti az EUSZ 5. cikk (3) bekezdését és a szubszidiaritás elvét;

iv.     sérti az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSZ) 296. cikkének (2) bekezdését;

v.    sérti az EUMSZ 34. és 35. cikkét, valamint

vi.    sérti az Európai Unió Alapjogi Chartájának 1. cikkét, 7. cikkét és 35. cikkét?”

____________

1 A tagállamoknak a dohánytermékek és kapcsolódó termékek gyártására, kiszerelésére és értékesítésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezései közelítéséről és a 2001/37/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 3-i 2014/40/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2014. L 127., 1. o.; helyesbítés: HL 2015. L 150., 24. o.)