Language of document :

Odvolanie podané 5. apríla 2017: Európska únia, v zastúpení Súdny dvor Európskej únie, proti rozsudku Všeobecného súdu (tretia rozšírená komora) zo 17. februára 2017 vo veci T-40/15, ASPLA a Armando Álvarez/Európska únia

(vec C-174/17 P)

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Odvolateľka: Európska únia, v zastúpení Súdny dvor Európskej únie (v zastúpení: J. Inghelram, Á. M. Almendros Manzano a P. Giusta, splnomocnení zástupcovia)

Ďalší účastníci konania: Plásticos Españoles, S.A. (ASPLA), Armando Álvarez S.A. a Európska komisia

Návrhy odvolateľky

Európska únia navrhuje, aby Súdny dvor:

zrušil bod 1 výroku napadnutého rozsudku,

zamietol ako nedôvodný návrh, ktorý formulovali ASPLA a Armando Álvarez v prvostupňovom konaní s cieľom získať sumu 3 495 038,66 eura ako náhradu škody, ktorá im údajne bola spôsobená prekročením primeranej lehoty na rozhodnutie vo veci,

rozhodol, že ASPLA a Armando Álvarez sú povinní nahradiť trovy konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Prvý odvolací dôvod je založený na nesprávnom právnom posúdení, ktorého sa dopustil Všeobecný súd pri svojom výklade pojmu kauzálnej súvislosti, keď konštatoval, že nerešpektovanie primeranej lehoty na rozhodnutie vo veci bolo rozhodujúcim dôvodom uvádzanej majetkovej škody, ktorá vyplývala z nákladov spojených s bankovou zárukou, hoci podľa ustálenej judikatúry rozhodujúci dôvod pre zaplatenie týchto nákladov je rozhodnutie samotného podniku nezaplatiť pokutu, v očakávaní ukončenia konania pred súdom Únie.

Druhý odvolací dôvod je založený na nesprávnom právnom posúdení, ktorého sa dopustil Všeobecný súd pri svojom výklade pojmu škoda, pretože na údajnú majetkovú škodu vyplývajúcu zo zaplatenia nákladov bankovej záruky neuplatňoval rovnakú podmienku ako bola podmienka, ktorú formuloval vo vzťahu k údajnej majetkovej škode vyplývajúcej zo zaplatenia úrokov z pokuty, a to, že žalobcovia v prvostupňovom konaní mali preukázať, že finančné bremeno vyplývajúce z tejto platby je vyššie, než výhoda, ktorú im mohol priniesť odklad zaplatenia pokuty.

____________