Language of document :

Överklagande ingett den 5 april 2017 av Europeiska unionen, företrädd av Europeiska unionens domstol, av den dom som tribunalen (tredje avdelningen i utökad sammansättning) meddelade den 17 februari 2017 i mål T-40/15, ASPLA och Armando Álvarez mot Europeiska unionen

(Mål C-174/17 P)

Rättegångsspråk: spanska

Parter

Klagande: Europeiska unionen, företrädd av Europeiska unionens domstol (ombud: J. Inghelram, Á.M. Almendros Manzano och P. Giusta)

Övriga parter i målet: Plásticos Españoles, S.A. (ASPLA), Armando Álvarez S.A. och Europeiska kommissionen

Klaganden yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

ogiltigförklara punkt 1 i domslutet i den överklagade domen,

ogilla det yrkande som ASPLA:s och Armando Álvarez framställde vid tribunalen om att Europeiska unionen skulle förpliktas att betala skadestånd till dem med ett belopp på 3 495 038,66 euro på grund av underlåtenhet att meddela ett avgörande inom skälig tid, och

förplikta ASPLA och Armando Álvarez att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

1. Den första grunden avser att tribunalen gjorde en felaktig rättstillämpning i samband med tolkningen av begreppet orsakssamband. Tribunalen fann nämligen att uunderlåtenheten att meddela ett avgörande inom skälig tid utgjorde den avgörande orsaken till den påstådda ekonomiska skadan, vilken påståtts ha uppkommit till följd av kostnaderna för bankgarantin, trots att det följer av fast rättspraxis att den avgörande orsaken till betalning av sådana kostnader är att ett företag självt har valt att inte betala böterna i avvaktan på att förfarandet vid unionsdomstolen ska avslutas.

2. Den andra grunden avser att tribunalen gjorde en felaktig rättstillämpning i samband med tolkningen av begreppet skada. Tribunalen tillämpade nämligen inte samma villkor på den ekonomiska skada som påståtts ha uppkommit till följd av betalningen av kostnaderna för bankgarantin som det som den hade ställt upp för den ekonomiska skada som påståtts ha uppkommit till följd av betalningen av ränta på böterna, det vill säga att ASPLA och Armando Álvarez var tvungna visa att den ekonomiska bördan till följd av nämnda betalning var högre än den fördel som de kunnat få av att avstå från att betala böterna.

____________