Language of document :

Žaloba podaná dne 4. dubna 2017 – Evropská komise v. Portugalská republika

(Věc C-170/17)

Jednací jazyk: portugalština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Evropská komise (zástupkyně: N. Yerrell a P. Costa de Oliveira, zmocněnkyně)

Žalovaná: Portugalská republika

Návrhová žádání žalobkyně

Žalobkyně navrhuje, aby Soudní dvůr:

určil, že Portugalská republika tím, že vydává zvláštní vnitrostátní řidičské průkazy pro řízení vozidel zařazených do harmonizované skupiny AM, nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z čl. 4 odst. 1 a 2 a čl. 7 odst. 2 písm. a) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES1 ze dne 20. prosince 2006 o řidičských průkazech;

určil, že Portugalská republika tím, že nezaručuje, že jedna osoba může být držitelem jen jednoho řidičského průkazu, nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z čl. 7 odst. 5 písm. b) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES ze dne 20. prosince 2006 o řidičských průkazech;

uložil Portugalské republice náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Co se týče povinností, které pro Portugalskou republiku vyplývají z čl. 4 odst. 1 a 2, čl. 7 odst. 2 písm. a) a čl. 7 odst. 5 písm. b) směrnice, má Komise za to, že Portugalská republika nepřijala ve lhůtě stanovené v odůvodněném stanovisku nezbytná opatření. Navíc i sama portugalská státní správa uznává, že tato opatření přijata nebyla, když v dopise ze dne 15. prosince 2016 uvedla, že v budoucnu provede příslušné legislativní úpravy.

____________

1 Úř. věst. 2006, L 403, s. 18.