Language of document :

4. aprillil 2017 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Portugali Vabariik

(kohtuasi C-170/17)

Kohtumenetluse keel: portugali

Pooled

Hageja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: N. Yerrell ja P. Costa de Oliveira)

Kostja: Portugali Vabariik

Hageja nõuded

Tunnistada, et Portugali Vabariik on rikkunud kohustusi, mis tulenevad Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta direktiivi 2006/126/EÜ juhilubade kohta1 artikli 4 lõigetest 1 ja 2 ning artikli 7 lõike 2 punktist a, kuna ta väljastas siseriiklikke erijuhilube sõidukitele, mis kuuluvad ühtlustatud AM-kategooriasse.

Tunnistada, et Portugali Vabariik on rikkunud kohustusi, mis tulenevad Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta direktiivi 2006/126/EÜ juhilubade kohta artikli 7 lõike 5 punkti b, kuna ta ei taganud, et ühel isikul on vaid üks juhiluba.

mõista kohtukulud välja Portugali Vabariigilt.

Väited ja peamised argumendid

Mis puudutab Portugali Vabariigi kohustusi direktiivi artikli 4 lõigete 1 ja 2, artikli 7 lõike 2 punkti a ning artikli 7 lõike 5 punkti b alusel, siis leiab komisjon, et Portugali Vabariik ei ole võtnud vajalikke meetmeid põhjendatud arvamuses esitatud tähtaja jooksul. Lisaks tunnistab Portugali ametiasutused ise, et nad ei ole neid meetmeid võtnud, kui nad märgivad oma 15. detsembri 2016. aasta kirjas, et sellega seoses võetakse tulevikus vastu seadusemuudatused.

____________

1 ELT 2006, L 403, lk 18.