Language of document :

Prasība, kas celta 2017. gada 4. aprīlī – Eiropas Komisija/Portugāles Republika

(lieta C-170/17)

Tiesvedības valoda – portugāļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – N. Yerrell un P. Costa de Oliveira)

Atbildētāja: Portugāles Republika

Prasītājas prasījumi:

atzīt, ka, izsniedzot īpašas valsts vadītāju apliecības, kas paredzētas, lai vadītu saskaņotajā kategorijā AM iekļautos transportlīdzekļus, Portugāles Republika nav izpildījusi Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20.decembra Direktīvas 2006/126/EK 1 par vadītāju apliecībām 4. panta 1. un 2. punktā un 7. panta 2. punkta a) apakšpunktā paredzētos pienākumus;

atzīt, ka, nenodrošinot, ka vienai personai ir tikai viena vadītāja apliecība, Portugāles Republika nav izpildījusi Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Direktīvas 2006/126/EK par vadītāju apliecībām 7. panta 5. punkta b) apakšpunktā paredzētos pienākumus;

piespriest Portugāles Republikai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Attiecībā uz pienākumiem, kas Portugāles Republikai paredzēti saskaņā ar Direktīvas [2006/126] 4. panta 1. un 2. punktu un 7. panta 2. punkta a) apakšpunktu, kā arī saskaņā ar 7. panta 5. punkta b) apakšpunktu, Komisija uzskata, ka Portugāles Republika nav veikusi nepieciešamos pasākumus argumentētajā atzinumā noteiktajā termiņā. Turklāt arī pati Portugāles administrācija atzīst, ka tā nav veikusi minētos pasākumus, 2016. gada 15. decembra vēstulē norādot, ka tā šajā ziņā veiks turpmākus grozījumus tiesiskajā regulējumā.

____________

1      OV 2006, L 403, 18.lpp.