Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Supreme Court of the United Kingdom (Ühendkuningriik) 27. märtsil 2017 – Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs versus Volkswagen Financial Services (UK) Ltd

(kohtuasi C-153/17)

Kohtumenetluse keel: inglise

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Supreme Court of the United Kingdom (Ühendkuningriigi kõrgeim kohus)

Põhikohtuasja pooled

Kassatsioonkaebuse esitaja: Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

Vastustaja kassatsioonimenetluses: Volkswagen Financial Services (UK) Ltd

Eelotsuse küsimused

1.    Kui kapitaliliisingu tehingutega (mis hõlmavad maksuvabasid rahastamistehinguid ja maksustatavaid autode müügitehinguid) seostatud üldkulud sisalduvad ainult maksukohustuslase osutatavate maksuvabade finantseerimistehingute hinnas, siis kas maksukohustuslasel on õigus neilt kuludelt sisendkäibemaks maha arvata?

2.    Kuidas tuleb tõlgendada kohtuotsuse Midland Bank (C-98/98, EU:C:2000:300) punkti 31 ja eelkõige sedastust, et üldkulud „moodustavad osa maksukohustuslase üldistest kuludest ning on seega ettevõtja toodete hinnakomponendid“?

Eelkõige:

a)    Kas seda punkti tuleb tõlgendada nii, et liikmesriik peab alati iga tehinguga seostama osa sisendkäibemaksust, kasutades mistahes direktiivi artikli 173 lõike 2 punkti c alusel kehtestatud erimeetodit1 ?

b)    Kas seda tuleb teha isegi siis, kui tegelikult ei sisaldu üldkulud ettevõtja tehtud maksustatavate tehingute hinnas?

3.    Kas asjaolu, et üldkulusid kasutati vähemalt mingil määral maksustatavates autode müügitehingutes,

a)    tähendab, et teatud osa nende kulude sisendkäibemaksust tuleb maha arvata?

b)    Kas seda tuleb teha isegi siis, kui tegelikult ei sisaldu üldkulud ettevõtja tehtud maksustatavate autode müügitehingute hinnas?

4.    Kas see on põhimõtteliselt õiguspärane, kui maksustatavaid autode müügitehinguid (või nende väärtust) ei võeta direktiivi artikli 173 lõike 2 punkti c alusel kehtestatud erimeetodi puhul arvesse?

____________

1 Nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiiv 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi (ELT L 347, 11.12.2006, lk 1).