Language of document :

A Supreme Court of the United Kingdom (Egyesült Királyság) által 2017. március 27-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs kontra Volkswagen Financial Services (UK) Ltd

(C-153/17. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

A kérdést előterjesztő bíróság

Supreme Court of the United Kingdom

Az alapeljárás felei

Felperes: Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

Alperes: Volkswagen Financial Services (UK) Ltd

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Rendelkezik-e az adóalany a (finanszírozás adómentes nyújtásából és a gépkocsik adóköteles értékesítéseiből álló) részletvásárlásoknak betudható általános költségekre felszámított adó levonásához való joggal, amennyiben e költségeket az adóalany az adómentes finanszírozás árába beépítette?

Hogyan kell megfelelően értelmezni a C-98/98. sz. Midland Bank ítélet 31. pontját, és közelebbről azt a kijelentést, amely szerint az általános költségek „az adóalany általános költségeinek részét képezik, és – mint ilyenek – a vállalkozás termékei árának alkotóelemei közé tartoznak”?

Pontosabban:

a)    úgy kell-e értelmezni ezt a szövegrészt, hogy valamely tagállam az irányelv1 173. cikke (2) bekezdésének c) pontja alapján elfogadott bármely különös módszer keretében köteles az egyes felszámított adókat minden esetben valamennyi ügyletnek betudni?

b)    érvényes-e ez akkor is, ha a tényállás szerint az általános költségek nem épülnek be a vállalkozás adóköteles ügyleteinek árába?

3)    Az, hogy az általános költségeket — legalábbis bizonyos részben — valójában gépkocsik adóköteles értékesítéséhez használták fel,

a)    maga után vonja-e azt, hogy az e költségekre felszámított adó bizonyos részének levonhatónak kell lennie?

b)    Érvényes-e ez akkor is, ha a tényállás szerint az általános költségek a gépkocsik adóköteles értékesítési árába nem épülnek be?

4)    Főszabály szerint jogszerű lehet-e a gépkocsik adóköteles értékesítéseinek (vagy azok értékének) az irányelv 173. cikke (2) bekezdése c) pontján alapuló valamely különös módszer alkalmazása céljából történő figyelmen kívül hagyása?

____________

1 A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv (HL 2006. L 347., 1. o.; helyesbítések: HL 2007. L 335., 60. o., HL 2015. L 323., 31. o.)