Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Supreme Court of the United Kingdom 27. marca 2017 – Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs/Volkswagen Financial Services (UK) Ltd

(vec C-153/17)

Jazyk konania: angličtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Supreme Court of the United Kingdom

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľ: Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

Odporca: Volkswagen Financial Services (UK) Ltd

Prejudiciálne otázky

1.    V prípade, že celkové režijné náklady pripísané transakciám spojeným s lízingom (ktoré sa skladajú z poskytnutí finančných prostriedkov oslobodených od daní a zdaniteľných dodávok automobilov), boli zahrnuté len do ceny poskytnutí finančných prostriedkov zdaniteľných osôb, ktoré sú oslobodené od dane, má zdaniteľná osoba právo na odpočítanie akejkoľvek dane na vstupe z týchto nákladov?

2.    Aký je správny výklad bodu 31 rozsudku vo veci Midland Bank, C-98/98 a najmä konštatovania, že režijné náklady „sú súčasťou všeobecných nákladov zdaniteľnej osoby a sú, ako také, zložkami ceny výrobkov podniku“?

Predovšetkým:

a)    Má sa táto časť vykladať v tom zmysle, že členský štát musí každému plneniu pripísať určitú daň na vstupe a to akoukoľvek metódou prijatou podľa článku 173 ods. 2 písm. c) smernice1 ?

b)    Je tomu tak aj v prípade, ak zo skutkových okolností vyplýva, že režijné náklady nie sú zahrnuté v cene zdaniteľných plnení uskutočnených podnikom?

3.    Znamená skutočnosť, že režijné náklady boli, prinajmenšom v určitom rozsahu, skutočne použité pri zdaniteľných dodávkach automobilov,

a)    že určitá časť dane zaplatenej na vstupe z týchto nákladov musí byť odpočítateľná?

b)    Je tomu tak aj v prípade, ak zo skutkových okolností vyplýva, že režijné náklady nie sú zahrnuté v cene zdaniteľných dodávok automobilov?

4.    Je v zásade možné ignorovať zdaniteľné dodávky automobilov (alebo ich hodnotu) na účely dosiahnutia osobitnej metódy podľa článku 173 ods. 2 písm. c) smernice?

____________

1 Smernica Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 347, 2006, s. 1).