Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Supreme Court of the United Kingdom den 27 mars 2017 – Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs mot Volkswagen Financial Services (UK) Ltd

(Mål C-153/17)

Rättegångsspråk: engelska

Hänskjutande domstol

Supreme Court of the United Kingdom

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

Motpart: Volkswagen Financial Services (UK) Ltd

Tolkningsfrågor

(1)    Har den beskattningsbara personen rätt att göra avdrag för någon del av den ingående mervärdesskatten på allmänna omkostnader som hänförts till transaktioner avseende avbetalningsköp (vilka utgörs av skattebefriat tillhandahållande av finansiering och skattepliktiga leveranser av bilar) men som bara har inkluderats i priset för den beskattningsbara personens skattebefriade tillhandahållande av finansiering?

(2)    Vilken är den korrekta tolkningen av punkt 31 i domstolens dom av den 8 juni 2000, Midland Bank, C-98/98, EU:C:2000:300, och närmare bestämt av uttalandet att kostnaderna är ”en del av den skattskyldiges allmänna omkostnader, och är i denna egenskap en del av kostnadskomponenterna för ett företags produkter”?

Ska närmare bestämt

a)    denna formulering tolkas så att en medlemsstat alltid måste hänföra viss ingående mervärdesskatt till alla transaktioner när de valt att använda sig av en särskild metod enligt artikel 173.2 c i direktivet1 ?

b)    Gäller det även om de faktiska omständigheterna är sådana att de allmänna omkostnaderna inte har inkluderats i priset för företagets skattepliktiga transaktioner?

(3)    Innebär den omständigheten att de allmänna omkostnaderna de facto har använts, åtminstone i viss utsträckning, för att tillhandahålla skattepliktiga leveranser av bilar

a)    att en viss del av den ingående mervärdesskatten på dessa omkostnader ska vara avdragsgill?

b)    Är så fallet även om de faktiska omständigheterna är sådana att de allmänna omkostnaderna inte har inkluderats i priset för de skattepliktiga leveranserna av bilar?

(4)    Kan det i princip vara berättigat att bortse från de skattepliktiga leveranserna av bilar (eller värdet av dem) för att nå fram till en särskild metod enligt artikel 173.2 c i direktivet?

____________

1 Rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (EUT L 347, 2006, s. 1).