Language of document :

Преюдициално запитване от Supreme Court (Ирландия), постъпило на 3 април 2017 г. — Volkmar Klohn/An Bord Pleanála

(Дело C-167/17)

Език на производството: английски

Запитваща юрисдикция

Supreme Court

Страни в главното производство

Ищец: Volkmar Klohn

Ответник: An Bord Pleanála

Преюдициални въпроси

Възможно ли е разпоредбите на член 10а от Директива 2003/35/ЕО относно съдебни производства, които „не са възпрепятстващо скъпи“, да са потенциално приложими в случай като разглеждания, при който оспореното по делото разрешение за строеж е издадено преди крайния срок за транспониране на директивата и съдебното производство по жалбата срещу това разрешение също е образувано преди тази дата? Ако е възможно, приложими ли са разпоредбите на член 10а от Директива 2003/35/ЕО относно съдебни производства, които „не са възпрепятстващо скъпи“, към всички разноски по делото или само към разноските, направени след крайния срок за транспониране?

Задължен ли е национален съд, разполагащ със свобода на преценка относно произнасянето по съдебни разноски в тежест на загубилата страна, при положение че въпросната държавата членка не е транспонирала член 10а от Директивата за общественото участие с конкретна мярка, при преценка на разноските по съдебни производствата в обхвата на тази разпоредба, да съобрази произнасянето си с изискването за съдебно производство, което не е „възпрепятстващо скъпо“, на основание директния ефект на съответните разпоредби в националния правен ред или задължение на съда на въпросната държава членка да тълкува националното процесуално право по начин, който в максимална степен съответства на целите, установени в член 10a?

При потвърдено и неоспорено произнасяне по съдебните разноски, което на тези основания и съгласно националното законодателство би имало характера на окончателно решение, правото на Съюза вменява ли задължение

a)    на съдията по разноските, съгласно националното право, да определи размера на разумно направените от спечелилата страна съдебни разноски, или

б)    на съда, сезиран с молба за съдебен контрол на произнасянето на съдия по разноските да се отклони от процедурите, установени в националния правен ред, които в противен случай биха били приложими, и да определи размера на съдебните разноски, които трябва да бъдат присъдени, по начин, който няма за последица възпрепятстващо скъпо съдебно производство?

____________