Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Supreme Court (Iirimaa) 3. aprillil 2017 – Volkmar Klohn versus An Bord Pleanála

(kohtuasi C-167/17)

Kohtumenetluse keel: inglise

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Supreme Court

Põhikohtuasja pooled

Apellant: Volkmar Klohn

Vastustaja: An Bord Pleanála

Eelotsuse küsimused

Kas üldsuse kaasamise direktiivi artikli 10a nõue tagada, et menetlus „[ei ole] üle jõu käivalt kulukas“ on üldse kohaldatav sellisel juhul nagu käesolevas asjas, kus vaidlustatud teostusluba anti enne selle direktiivi ülevõtmise tähtpäeva ja asjaomase teostusloa vaidlustamise menetlus algatati samuti enne kõnealust kuupäeva? Kui jah, siis kas üldsuse kaasamise direktiivi nõuet tagada, et menetlus „[ei ole] üle jõu käivalt kulukas“ võib kohaldada kõikide menetlusega seoses kantud kulude suhtes või üksnes pärast direktiivi ülevõtmise tähtpäeva kantud kulude suhtes?

Kas liikmesriigi kohus, kellel on kaalutlusõigus seoses kohtukulude väljamõistmisega kohtuvaidluse kaotanud poolelt, on juhul kui asjaomane liikmesriik ei ole vastu võtnud ühtegi konkreetset meedet üldsuse kaasamise direktiivi artikli 10a ülevõtmiseks, kohustatud kõnealuse õigusnormi kohaldamisalasse kuuluvas menetluses selle üle otsustades, milline kohtukulude väljamõistmise määrus teha, tagama, et ükski tehtav määrus ei muuda menetlust „üle jõu käivalt kulukaks“, kusjuures see kohustus tuleneb kas asjaomase õigusnormi vahetust õigusmõjust või asjaomase liikmesriigi kohtu kohustusest tõlgendada riigisisest menetlusõigust võimalikult suures ulatuses kooskõlas artikli 10a eesmärkidega?

Kui kohtukulude väljamõistmise määrus on tingimusetu ja kui seda edasikaebuse puudumisel käsitatakse riigisisese õiguse kohaselt lõpliku ja jõustununa, siis kas liidu õigus nõuab, et:

a)    kulude hindaja, kellel on riigisisese õiguse kohaselt ülesanne määrata kindlaks kohtuvaidluse võitnud poole kantud mõistlike kulude summa, või

b)    kohus, kellelt taotletakse selliste kulude hindaja otsuse kohtulikku kontrolli,

oleks siiski kohustatud muidu kohaldatavatest riigisisese õiguse meetmetest kõrvale kalduma ja määrama väljamõistetavate kulude summa kindlaks viisil, mis tagab, et selliselt välja mõistetavad kulud ei muuda menetlust üle jõu käivalt kulukaks?

____________