Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Supreme Court (Irland) den 3 april 2017 – Volkmar Klohn mot An Bord Pleanála

(Mål C-167/17)

Rättegångsspråk: engelska

Hänskjutande domstol

Supreme Court

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Volkmar Klohn

Motpart: An Bord Pleanála

Tolkningsfrågor

Kan bestämmelserna om ett inte oöverkomligt kostsamt förfarande i artikel 10a i direktivet om åtgärder för allmänhetens deltagande vara tillämpliga i ett fall som det förevarande, där det byggnadslov som ifrågasattes i förfarandet beviljades före sista datum för införlivande av detta direktiv och där det förfarande genom vilket byggnadslovet ifrågasattes också inleddes före detta datum? Om så är fallet, kan bestämmelserna om inte oöverkomligt kostsamma förfaranden i direktivet om åtgärder för allmänhetens deltagande då vara tillämpliga på alla kostnader som har uppkommit i förfarandet eller bara på kostnader som har uppkommit efter sista datum för införlivande?

Är en nationell domstol som har ett stort utrymme för skönsmässig bedömning när den ska fastställa rättegångskostnaderna för tappande part, i ett fall där medlemsstaten i fråga inte har antagit någon särskild bestämmelse som införlivar artikel 10a i direktivet om åtgärder för allmänhetens deltagande, skyldig att i samband med att den fastställer kostnaderna i ett förfarande som omfattas av denna artikel säkerställa att dess beslut inte gör förfarandet oöverkomligt kostsamt, på grund av att de relevanta bestämmelserna är direkt tillämpliga eller på grund av att domstolen i medlemsstaten i fråga har att tolka sin nationella processrätt på ett sätt som i största möjliga utsträckning överensstämmer med målen med artikel 10a?

När ett beslut om rättegångskostnader är villkorslöst och enligt nationell rätt ska betraktas som slutgiltigt, eftersom det inte har överklagats, kräver då unionsrätten att antingen

en Taxing Master som i enlighet med nationell rätt har getts uppgiften att fastställa beloppet för de kostnader den vinnande parten rimligen kan ha haft, eller

en domstol som ombeds ompröva en sådan Taxing Masters beslut, ändå är skyldig att med avvikelse från de åtgärder som vanligen är tillämpliga enligt nationell rätt fastställa det belopp som ska utdömas på ett sådant sätt att de utdömda kostnaderna inte gör förfarandet oöverkomligt kostsamt?

____________