Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Supreme Court (Írsko) 3. apríla 2017 – Edel Grace, Peter Sweetman/An Bord Pleanala

(vec C-164/17)

Jazyk konania: angličtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Supreme Court

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolatelia: Edel Grace, Peter Sweetman

Odporkyňa: An Bord Pleanala

Prejudiciálne otázky

Ak

a)    je základným cieľom chránenej lokality poskytovať biotop pre konkrétny druh;

b)    povaha biotopu, ktorý je priaznivý pre tento druh, znamená, že časť lokality, ktorá je priaznivá, sa časom nevyhnutne bude meniť; a

c)    ako súčasť navrhovanej výstavby sa má zaviesť plán riadenia lokality ako celku (vrátane zmien v riadení tých častí lokality, ktoré nie sú priamo ovplyvnené samotnou stavbou), ktorého cieľom je zabezpečiť, aby sa výmera lokality, ktorá je, ako bolo uvedené, vhodná ako biotop, nikdy neznížila a v skutočnosti môže dôjsť k jej zvýšeniu; ale

d)    niektoré časti lokality budú počas celého trvania rozvojového projektu vylúčené z možnosti poskytnúť vhodný biotop;

možno také opatrenia, aké sú opísané v písmene c) náležite považovať za zmierňujúce?

____________