Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Conseil d'État (Belgie) dne 1. března 2017 – Raoul Thybaut, Johnny De Coster, Frédéric Romain v. Région wallonne

(Věc C-160/17)

Jednací jazyk: francouzština

Předkládající soud

Conseil d'État

Účastníci původního řízení

Žalobci: Raoul Thybaut, Johnny De Coster, Frédéric Romain

Žalovaný: Région wallonne

Předběžná otázka

Má být čl. 2 písm. a) směrnice 2001/42/ES o posuzování vlivů některých plánů a programů na životní prostředí1 vykládán v tom smyslu, že do působnosti pojmů „plán“ nebo „program“ spadá obvod stanovený ustanovením legislativní povahy a vymezený orgánem regionální správy:

jehož jediným cílem je vymezit hranice zeměpisné oblasti, v níž by mohl být proveden urbanistický plán, přičemž tento záměr, který musí sledovat konkrétní cíl – v projednávané věci zajistit úpravu a rozvoj městských funkcí – a který vyžaduje výstavbu, úpravu, rozšíření, zrušení nebo vyvýšení pozemních sítí a veřejných prostor, vyžaduje vymezení daného obvodu, kterým je tudíž přijata podstata daného záměru, avšak který je navíc předmětem povolení vyžadující posouzení vlivů; a

jenž má z procesního hlediska za následek, že žádosti o povolení týkající se úkonů nebo prací, jež mají být prováděny v tomto obvodu, mohou být vyřizovány odchylným postupem, přičemž předpisy v oblasti územního plánování, které byly na dotyčné území použitelné před vymezením daného obvodu, zůstávají i nadále použitelnými, avšak v případě uvedeného postupu bude snazší získat výjimku z těchto předpisů;

a na nějž se vztahuje domněnka veřejné prospěšnosti pro účely vyvlastňování prováděného v rámci příslušného plánu vyvlastnění?

____________

1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/42/ES ze dne 27. června 2001 o posuzování vlivů některých plánů a programů na životní prostředí (Úř. věst. L 197, s. 30; Zvl. vyd. 15/06, s. 157).