Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Conseil d'État (Belgija) 1. marca 2017 – Raoul Thybaut, Johnny De Coster, Frédéric Romain/Région wallonne

(Zadeva C-160/17)

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Conseil d'État

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeče stranke: Raoul Thybaut, Johnny De Coster, Frédéric Romain

Tožena stranka: Région wallonne

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba člen 2(a) Direktive 2001/42/ES o presoji vplivov nekaterih načrtov in programov na okolje1 razlagati tako, da je s pojmom načrt ali program zajeto območje, ki je predvideno z zakonodajno določbo in ga je določil regionalni organ:

–    katerega edini namen je določiti razmejitev geografskega območja, na katerem se lahko izvede urbanistični načrt, če se na podlagi tega načrta, ki mora imeti določen cilj – v obravnavanem primeru se mora nanašati na spremembo namembnosti in razvoj mestnih funkcij, za izvedbo katerega je treba zgraditi, spremeniti, razširiti, odstraniti ali zgraditi cestni nadvoz in nadvoz nad javnimi območji – določi območje, tako da se mu torej načeloma ugodi, vendar je treba zanj izdati še dovoljenje, za katero je potrebna presoja vplivov; in

–    katerega postopkovna posledica je ugoditev vlogam za izdajo dovoljenja za dela, ki naj bi se izvedla na tem območju po postopku z odstopanji, če še naprej veljajo urbanistični predpisi, ki so se za zadevna tla uporabljali pred določitvijo navedenega območja, vendar se na podlagi tega postopka lažje doseže odstopanje od teh predpisov;

–    in za katero velja domneva javne koristi izvedbe razlastitev v okviru priloženega razlastitvenega načrta?

____________

1 Direktiva 2001/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. junija 2001 o presoji vplivov nekaterih načrtov in programov na okolje (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 15, zvezek 6, str. 157).