Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Cour de cassation (Ranska) on esittänyt 14.12.2015 – Président de l’Autorité de la concurrence v. Association des producteurs vendeurs d’endives (APVE), Association Comité économique régional agricole fruits et légumes de Bretagne (Cerafel), Société Fraileg, Société Prim’Santerre, Union des endiviers, Société Soleil du Nord, Comité économique fruits et légumes du Nord de la France (Celfnord), Association des producteurs d’endives de France (APEF), Section nationale de l’endive (SNE), Fédération du commerce de l’endive (FCE), Société France endives, Société Cambrésis Artois-Picardie endives (CAP'Endives), Société Marché de Phalempin, Société Primacoop, Société Coopérative agricole du marais audomarois (Sipema), Société Valois-Fruits, Société Groupe Perle du Nord ja Ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique

(Asia C-671/15)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Cour de cassation

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Président de l’Autorité de la concurrence

Vastapuolet: Association des producteurs vendeurs d’endives (APVE), Association Comité économique régional agricole fruits et légumes de Bretagne (Cerafel), Société Fraileg, Société Prim’Santerre, Union des endiviers, Société Soleil du Nord, Comité économique fruits et légumes du Nord de la France (Celfnord), Association des producteurs d’endives de France (APEF), Section nationale de l’endive (SNE), Fédération du commerce de l’endive (FCE), Société France endives, Société Cambrésis Artois-Picardie endives (CAP'Endives), Société Marché de Phalempin, Société Primacoop, Société Coopérative agricole du marais audomarois (Sipema), Société Valois-Fruits, Société Groupe Perle du Nord ja Ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique

Ennakkoratkaisukysymykset

Voivatko tuottajaorganisaatioiden, tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymien ja toimialajärjestöjen sopimukset, päätökset tai menettelytavat, joita voitaisiin pitää kilpailunvastaisina SEUT 101 artiklan perusteella, jäädä kyseisessä artiklassa asetetun kiellon soveltamisalan ulkopuolelle jo pelkästään sillä perusteella, että ne voitaisiin liittää kyseisille organisaatioille yhteisen markkinajärjestelyn yhteydessä osoitettuihin tehtäviin, ja onko näin, vaikkeivät ne kuuluisi yhdenkään 4.4.1962 annetun asetuksen (ETY) N:o 261 ja 24.7.2006 annetun asetuksen (EY) N:o 1184/20062 2 artiklassa eikä 22.10.2007 annetun asetuksen (EY) N:o 1234/20073 176 artiklassa perättäin säädetyn yleisen poikkeuksen soveltamisalaan?

Mikäli ensimmäiseen kysymykseen vastataan myöntävästi, onko asetuksen (EY) N:o 2200/964 11 artiklan 1 kohtaa, asetuksen (EY) N:o 1182/20075 3 artiklan 1 kohtaa ja asetuksen (EY) N:o 1234/2007 122 artiklan ensimmäistä kohtaa, joissa vahvistetaan yhdeksi tuottajaorganisaatioille ja niiden yhteenliittymille asetetuksi tavoitteeksi tuotantohintojen vakauttaminen ja tuotannon mukauttaminen kysyntään erityisesti määrän osalta, tulkittava siten, että vähimmäishinnan yhteisesti asettamisen, markkinoille saatettavista määristä sopimisen tai strategisten tietojen vaihtamisen kaltaiset menettelytavat, joita kyseiset organisaatiot tai niiden yhteenliittymät ovat noudattaneet, jäävät kilpailua rajoittavien yhteistoimintajärjestelyiden kiellon soveltamisalan ulkopuolelle siltä osin kuin niillä pyritään saavuttamaan kyseiset tavoitteet?

____________

1 Tiettyjen kilpailusääntöjen soveltamisesta maataloustuotteiden tuotantoon ja kauppaan 4.4.1962 annettu neuvoston asetus (ETY) N:o 26.

2 Tiettyjen kilpailusääntöjen soveltamisesta maataloustuotteiden tuotantoon ja kauppaan 24.7.2006 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 1184/2006 (EUVL L 214, s. 7).

3 Maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä 22.10.2007 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 1234/2007 (EUVL L 299, s. 1).

4 Hedelmä- ja vihannesalan yhteisestä markkinajärjestelystä 28.10.1996 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 2200/96 (EYVL L 297, s. 1).

5 Hedelmä- ja vihannesalan erityissäännöistä sekä direktiivien 2001/112/EY ja 2001/113/EY, asetusten (ETY) N:o 827/68, (EY) N:o 2200/96, (EY) N:o 2201/96, (EY) N:o 2826/2000, (EY) N:o 1782/2003 ja (EY) N:o 318/2006 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 2202/96 kumoamisesta 26.9.2007 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 1182/2007 (EUVL L 273, s. 1).