Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 14. prosinca 2015. uputio Cour de cassation (Francuska) – Président de l’Autorité de la concurrence protiv Association des producteurs vendeurs d’endives (APVE), Association Comité économique régional agricole fruits et légumes de Bretagne (Cerafel), Société Fraileg, Société Prim’Santerre, Union des endiviers, Société Soleil du Nord, Comité économique fruits et légumes du Nord de la France (Celfnord), Association des producteurs d’endives de France (APEF), Section nationale de l’endive (SNE), Fédération du commerce de l’endive (FCE), Société France endives, Société Cambrésis Artois-Picardie endives (CAP'Endives), Société Marché de Phalempin, Société Primacoop, Société Coopérative agricole du marais audomarois (Sipema), Société Valois-Fruits, Société Groupe Perle du Nord, Ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique

(predmet C-671/15)

Jezik postupka: francuski

Sud koji je uputio zahtjev

Cour de cassation

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Président de l’Autorité de la concurrence

Tuženici: Association des producteurs vendeurs d’endives (APVE), Association Comité économique régional agricole fruits et légumes de Bretagne (Cerafel), Société Fraileg, Société Prim’Santerre, Union des endiviers, Société Soleil du Nord, Comité économique fruits et légumes du Nord de la France (Celfnord), Association des producteurs d’endives de France (APEF), Section nationale de l’endive (SNE), Fédération du commerce de l’endive (FCE), Société France endives, Société Cambrésis Artois-Picardie endives (CAP'Endives), Société Marché de Phalempin, Société Primacoop, Société Coopérative agricole du marais audomarois (Sipema), Société Valois-Fruits, Société Groupe Perle du Nord, Ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique

Prethodna pitanja

Mogu se li sporazumi, odluke ili praksa proizvođačkih organizacija, udruženja proizvođačkih organizacija i strukovnih organizacija koji se mogu kvalificirati kao protivni tržišnom natjecanju u smislu članka 101. UFEU-a izuzeti iz zabrane propisane tim člankom samo zbog činjenice da se mogu povezati sa zadacima koji su im dodijeljeni u okviru zajedničke organizacije tržišta čak i ako se na njih ne primjenjuje ni jedno od općih odstupanja redom predviđenih u čanku 2. Uredbe (EEZ) br. 26 od 4. travnja 1962.1 i (EZ) br. 1184/2006 od 24. srpnja 2006.2 i članku 176. Uredbe (EZ) br. 1234/2007 od 22. listopada 2007.3 ?

Ako je odgovor potvrdan, mogu li se članak 11. stavak 1. Uredbe (EZ) br. 2200/19964 , članak 3. stavak 1. Uredbe (EZ) br. 1182/20075 i članak 122. prvi podstavak Uredbe (EZ) br. 1234/2007, koji među ciljevima proizvođačkih organizacija i njihovih udruženja utvrđuju stabilizaciju cijena proizvodnje i prilagodbu proizvodnje potražnji, osobito u pogledu količine, tumačiti na način da su djelovanja zajedničkog utvrđivanja najniže cijene, usklađivanja u pogledu količina koje se stavljaju na tržište ili razmjene strateških informacija koje provode te organizacije ili njihova udruženja, izuzeti iz zabrane zabranjenih sporazuma ako je njihov smisao postizanje tih ciljeva?

____________

1     Uredba Vijeća (EEZ) br. 26. od 4. travnja 1962. o primjeni pravila tržišnog natjecanja na proizvodnju i trgovinu poljoprivrednim proizvodima

2     Uredba Vijeća (EZ) br. 1184/2006 od 24. srpnja 2006. o primjeni pravila tržišnog natjecanja na proizvodnju i trgovinu poljoprivrednim proizvodima (SL L 214, str. 7)(SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 3., svezak 40., str. 188.).

3     Uredba Vijeća (EZ) br. 1234/2007 od 22. listopada 2007. o uspostavljanju zajedničke organizacije poljoprivrednih tržišta i o posebnim odredbama za određene poljoprivredne proizvode (SL L 299, str. 1.)(SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 3., svezak 9., str. 61.).

4     Uredba Vijeća (EZ) br. 2200/96 od 28. listopada 1996. o zajedničkom uređenju tržišta voća i povrća (SL L 297, str. 1.).

5     Uredba Vijeća (EZ) br. 1182/2007 od 26. rujna 2007. o utvrđivanju posebnih pravila za sektor voća i povrća, o izmjeni direktiva 2001/112/EZ i 2001/113/EZ i uredaba (EEZ) br. 827/68, (EZ) br. 2200/96, (EZ) br. 2201/96, (EZ) br. 2826/2000, (EZ) br. 1782/2003 i (EZ) br. 318/2006 te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2202/96 (SL L 273, str. 1.).