Language of document :

2015 m. gruodžio 14 d. Cour de cassation (Prancūzija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Président de l’Autorité de la concurrence / Association des producteurs vendeurs d’endives (APVE), Association Comité économique régional agricole fruits et légumes de Bretagne (Cerafel), Société Fraileg, Société Prim’Santerre, Union des endiviers, Société Soleil du Nord, Comité économique fruits et légumes du Nord de la France (Celfnord), Association des producteurs d’endives de France (APEF), Section nationale de l’endive (SNE), Fédération du commerce de l’endive (FCE), Société France endives, Société Cambrésis Artois-Picardie endives (CAP'Endives), Société Marché de Phalempin, Société Primacoop, Société Coopérative agricole du marais audomarois (Sipema), Société Valois-Fruits, Société Groupe Perle du Nord, Ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique

(Byla C-671/15)

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Cour de cassation

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: Président de l’Autorité de la concurrence

Atsakovai: Association des producteurs vendeurs d’endives (APVE), Association Comité économique régional agricole fruits et légumes de Bretagne (Cerafel), Société Fraileg, Société Prim’Santerre, Union des endiviers, Société Soleil du Nord, Comité économique fruits et légumes du Nord de la France (Celfnord), Association des producteurs d’endives de France (APEF), Section nationale de l’endive (SNE), Fédération du commerce de l’endive (FCE), Société France endives, Société Cambrésis Artois-Picardie endives (CAP'Endives), Société Marché de Phalempin, Société Primacoop, Société Coopérative agricole du marais audomarois (Sipema), Société Valois-Fruits, Société Groupe Perle du Nord, Ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar gamintojų organizacijų, gamintojų organizacijų asociacijų ir profesinių organizacijų susitarimams, sprendimams ar veiksmams, kurie pagal SESV 101 straipsnį gali būti kvalifikuojami kaip antikonkurenciniai, gali būti netaikomas šiame straipsnyje numatytas draudimas vien dėl to, kad jie gali būti priskirti šioms organizacijoms numatytiems įpareigojimams organizuojant bendrą rinką, net jei jiems netaikoma jokia bendra išimtis, numatyta paeiliui 1962 m. balandžio 4 d. Reglamento (EEB) Nr. 261 2 straipsnyje, 2006 m. liepos 24 d. Reglamento (EB) Nr. 1184/20062 2 straipsnyje ir 2007 m. spalio 22 d. Reglamento (EB) Nr. 1234/20073 176 straipsnyje?

2.    Jei būtų atsakyta teigiamai, ar Reglamento (EB) Nr. 2200/19964 11 straipsnio 1 dalis, Reglamento (EB) Nr. 1182/20075 3 straipsnio 1 dalis ir Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 122 straipsnio pirmoji pastraipa, kuriose be gamintojų organizacijoms ir jų asociacijoms priskirtinų tikslų numatytas tikslas reguliuoti produkcijos kainas ir pritaikyti gamybą paklausai, be kita ko, kiekiu, turi būti aiškinamos taip, kad šių organizacijų ar jų asociacijų vykdomai minimalios kainos kolektyvinio nustatymo praktikai, susitarimui dėl į rinką pateiktinų kiekių ar pasikeitimo strategine informacija netaikomas antikonkurencinių kartelių draudimas, jeigu tokiais veiksmais siekiama įgyvendinti šiuos tikslus?

____________

1 1962 m. balandžio 4 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 26 dėl tam tikrų konkurencijos taisyklių taikymo žemės ūkio produktų gamybai ir prekybai jais (2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 3 sk., 1 t., p. 6)

2 2006 m. liepos 24 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1184/2006 dėl tam tikrų konkurencijos taisyklių taikymo žemės ūkio produktų gamybai ir prekybai jais (OL L 214, p. 7).

3 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1234/2007, nustatantis bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (OL L 299, p. 1).

4 1996 m. spalio 28 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2200/96 dėl bendro vaisių ir daržovių rinkos organizavimo (OL L 297, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 3 sk., 20 t., p. 55).

5 2007 m. rugsėjo 26 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1182/2007, nustatantis konkrečias taisykles vaisių ir daržovių sektoriui, iš dalies keičiantis direktyvas 2001/112/EB bei 2001/113/EB ir reglamentus (EEB) Nr. 827/68, (EB) Nr. 2200/96, (EB) Nr. 2201/96, (EB) Nr. 2826/2000, (EB) Nr. 1782/2003 bei (EB) Nr. 318/2006 ir panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 2202/96 (OL L 273, p. 1).