Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Cour de cassation (Frankrike) den 14 december 2015 – Président de l’Autorité de la concurrence mot Association des producteurs vendeurs d’endives (APVE), Association Comité économique régional agricole fruits et légumes de Bretagne (Cerafel), Société Fraileg, Société Prim’Santerre, Union des endiviers, Société Soleil du Nord, Comité économique fruits et légumes du Nord de la France (Celfnord), Association des producteurs d’endives de France (APEF), Section nationale de l’endive (SNE), Fédération du commerce de l’endive (FCE), Société France endives, Société Cambrésis Artois-Picardie endives (CAP'Endives), Société Marché de Phalempin, Société Primacoop, Société Coopérative agricole du marais audomarois (Sipema), Société Valois-Fruits, Société Groupe Perle du Nord, Ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique

(Mål C-671/15)

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Cour de cassation

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Président de l’Autorité de la concurrence

Motparter: Association des producteurs vendeurs d’endives (APVE), Association Comité économique régional agricole fruits et légumes de Bretagne (Cerafel), Société Fraileg, Société Prim’Santerre, Union des endiviers, Société Soleil du Nord, Comité économique fruits et légumes du Nord de la France (Celfnord), Association des producteurs d’endives de France (APEF), Section nationale de l’endive (SNE), Fédération du commerce de l’endive (FCE), Société France endives, Société Cambrésis Artois-Picardie endives (CAP'Endives), Société Marché de Phalempin, Société Primacoop, Société Coopérative agricole du marais audomarois (Sipema), Société Valois-Fruits, Société Groupe Perle du Nord, Ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique

Tolkningsfrågor

Kan avtal, beslut och förfaranden som tillämpas av producentorganisationer, sammanslutningar av producentorganisationer och branschorganisationer och som kan betraktas som konkurrensbegränsande mot bakgrund av artikel 101 FEUF, undantas från det förbud som föreskrivs i denna artikel enbart på grund av att de kan ingå i dessa organisationers uppdrag inom ramen för den gemensamma organisationen av marknaden och detta även om de inte omfattas av något av de allmänna undantag som föreskrivs i artikel 2 i förordning (EEG) nr 26 av den 4 april 19621 och förordning (EG) nr 1184/2006 av den 24 juli 20062 samt i artikel 176 i förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 20073 ?

Om fråga 1 besvaras jakande, ska artikel 11.1 i förordning (EG) nr 2200/19964 , artikel 3.1 i förordning (EG) nr 1182/20075 och artikel 122 första stycket i förordning (EG) nr 1234/2007, enligt vilka målen för produktorganisationerna och deras sammanslutningar bland annat är att stabilisera produktionspriserna och att anpassa produktionen till efterfrågan, särskilt beträffande kvantitet, tolkas så att förfaranden som består i att dessa organisationer eller deras sammanslutningar kollektivt fastställer ett minimipris, samverkar avseende den kvantitet varor som släpps ut på marknaden eller utväxlar strategiska upplysningar ska undantas från förbudet mot konkurrensbegränsande samverkan, i den mån de har till syfte att förverkliga dessa mål?

____________

1 Rådets förordning (EEG) nr 26 av den 4 april 1962 om tillämpning av vissa konkurrensregler på produktion av och handel med jordbruksvaror

2 Rådets förordning (EG) nr 1184/2006 av den 24 juli 2006 om tillämpning av vissa konkurrensregler på produktion av och handel med jordbruksvaror (EUT L 214, s. 7).

3 Rådets förordning (EG) n 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (EUT L 299, s. 1).

4 Rådets förordning (EG) nr 2200/96 av den 28 oktober 1996 om den gemensamma organisationen av marknaden för frukt och grönsaker (EGT L 297, s. 1).

5 Rådets förordning (EG) nr 1182/2007 av den 26 september 2007 om särskilda bestämmelser för sektorn för frukt och grönsaker, om ändring av direktiven 2001/112/EG och 2001/113/EG och förordningarna (EEG) nr 827/68, (EG) nr 2200/96, (EG) nr 2201/96, (EG) nr 2826/2000, (EG) nr 1782/2003 och (EG) nr 318/2006 och om upphävande av förordning (EG) nr 2202/96 (EUT L 273, s. ).