Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo High Court (Irlande) (Irska) 28. julija 2017 – Brian Holohan, Richard Guilfoyle, Noric Guilfoyle, Liam Donegan/An Bord Pleanála

(Zadeva C-461/17)

Jezik postopka: angleščina

Predložitveno sodišče

High Court (Irlande)

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeče stranke: Brian Holohan, Richard Guilfoyle, Noric Guilfoyle and Liam Donegan

Tožena stranka: An Bord Pleanála

Vprašanja za predhodno odločanje

(a)    Ali morajo biti na podlagi Direktive Sveta 92/43/EGS1 z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst, kakor je bila spremenjena (v nadaljevanju: Direktiva o habitatih), v izjavi o vplivih na območje Natura [NIS] opredeljeni vsi habitati in vrste, zaradi katerih je območje uvrščeno na seznam;

b)    ali je treba na podlagi Direktive o habitatih v izjavi o vplivih na območje Natura [NIS] opredeliti potencialni vpliv na vse vrste (in ne samo na zavarovane), ki vplivajo na zavarovani habitat in so njegov del, in v njej o njem razpravljati;

(c)    ali mora biti na podlagi Direktive o habitatih v izjavi o vplivih na območje Natura [NIS] izrecno obravnavan vpliv načrtovanega razvoja na zavarovane vrste in habitate na ozemlju POO, pa tudi na vrste in habitate izven njegovih meja;

(d)    ali mora biti na podlagi Direktive 2011/92/EU2 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje, kakor je bila spremenjena, v izjavi o vplivih na okolje izrecno preverjeno, ali bo načrtovani razvoj znatno vplival na vrste, navedene v tej izjavi;

(e)    ali možnost, ki jo je v presoji vplivov na okolje upošteval in preučil nosilec projekta in/ali ki so si zanjo prizadevali nekateri deležniki in/ali ki jo je preučil pristojni organ, pomeni „glavno alternativo“ v smislu člena 5(3)(d) Direktive 2011/92/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje, kakor je bila spremenjena, čeprav jo je nosilec projekta zavrnil že v zgodnji fazi;

(f)    ali bi morala na podlagi Direktive 2011/92/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje, kakor je bila spremenjena, presoja vplivov na okolje vsebovati dovolj informacij o vplivih vsake alternative na okolje, tako da bi bila omogočena primerjava med okoljsko zaželenostjo različnih alternativ; in/ali da mora biti v izjavi o vplivih na okolje izrecno navedeno, kako so bili upoštevani vplivi alternativ na okolje;

(g)    ali se zahteva iz člena 5(3)(d) Direktive 2011/92/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje, kakor je bila spremenjena, da mora biti odločitev nosilca projekta za izbiro opravljena „z upoštevanjem vplivov na okolje“, uporablja le za izbrano možnost ali tudi za glavne preučene alternative, zaradi česar je treba pri analizi teh možnosti obravnavati njihove vplive na okolje;

(h)    ali je to, da je mogoče podrobnosti glede gradbene faze (kot je položaj gradbišča in dovozne ceste) določiti po pridobitvi soglasja, združljivo s cilji Direktive o habitatih, in če je, ali pristojni organ lahko odloči, da lahko te podrobnosti določi nosilec projekta z enostransko odločitvijo v okviru soglasja za izvedbo, in sicer tako, da jih ta pristojnemu organu uradno sporoči, ne pa, da jih slednji odobri;

(i)    ali je pristojni organ na podlagi Direktive o habitatih dolžan pojasniti, v kakšnem obsegu je znanstveno mnenje, ki mu je bilo predloženo, naklonjeno pridobitvi dodatnih informacij pred odobritvijo soglasja za izvedbo, in to dovolj natančno in jasno, da se razblini vsakršen dvom o pomenu in učinku takega mnenja;

(j)    ali je mora pristojni organ na podlagi Direktive o habitatih obrazložiti oziroma podrobno obrazložiti, zakaj je zavrnil ugotovitev svojega inšpektorja, da je treba pred odobritvijo soglasja za izvedbo pridobiti dodatne informacije ali opraviti znanstveno študijo; in

(k)    ali mora pristojni organ, ko opravlja ustrezno presojo, na podlagi Direktive o habitatih vsak element svoje odločbe podrobno in izrecno obrazložiti?

____________

1 UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 15, zvezek 2, str. 102.

2 UL 2011, L 26, str. 1.