Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Finanzgericht Düsseldorf (Saksa) on esittänyt 17.8.2017 – Deutsche Post AG v. Hauptzollamt Köln

(Asia C-496/17)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Finanzgericht Düsseldorf

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Deutsche Post AG

Vastaaja: Hauptzollamt Köln

Ennakkoratkaisukysymys

Onko unionin tullikoodeksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 tiettyjen säännösten täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 24.11.2015 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/24471 24 artiklan 1 kohdan toista alakohtaa tulkittava siten, että tulliviranomainen voi sen mukaan vaatia hakijaa ilmoittamaan Saksan Bundeszentralamt für Steuernin (liittovaltion keskusverovirasto) tuloveron kantamista varten antamat verotunnistenumerot ja hakijayhtiön hallintoneuvoston jäsenten ja hakijayhtiössä toimivien johtajien, osastopäälliköiden, pääkirjanpitäjän ja tulliosaston päällikön sekä tulliasioista vastaavien ja niitä käsittelevien henkilöiden tuloverotuksessa toimivaltaiset verotoimistot?

____________

1 EUVL 2015, L 343, s. 558.