Language of document :

Преюдициално запитване от Landgericht Hamburg (Германия), постъпило на 1 август 2017 г. — Tänzer & Trasper GmbH/Altenweddinger Geflügelhof Kommanditgesellschaft

(Дело C-462/17)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Landgerichts Hamburg

Страни в главното производство

Ищец: Tänzer & Trasper GmbH

Ответник: Altenweddinger Geflügelhof Kommanditgesellschaft

Преюдициален въпрос

Представляват ли съставките, изброени в точка 41 от приложение II към Регламент (ЕО) № 110/20081 , съставки, които най-малко трябва да съдържа спиртна напитка, за да може да носи търговското наименование „ликьор на яйчна основа“ (минимална спецификация) или в точка 41 от приложение II към Регламент (ЕО) № 110/2008 се изброяват изчерпателно допустимите съставки на продукт, за който се иска да носи търговското наименование „ликьор на яйчна основа“?

____________

1 Регламент (ЕО) № 110/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2008 година относно определението, описанието, представянето, етикетирането и защитата на географските указания на спиртните напитки и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 1576/89 на Съвета, , ОВ L 39, стр. 16.