Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Vestre Landsret (Danmark) den 18. august 2017, C&D Foods Acquisition ApS mod Skatteministeriet

(Sag C-502/17)

Processprog: dansk

Den forelæggende ret

Vestre Landsret

Parter

Sagsøger: C&D Foods Acquisition ApS

Sagsøgte: Skatteministeriet

Præjudicielle spørgsmål

Skal artikel 168 i direktiv 2006/112/EF1 fortolkes således, at et holdingselskab under omstændigheder som de i hovedsagen foreliggende er berettiget til fuldt fradrag for momsen af indgående ydelser i forbindelse med due diligence-undersøgelser forud for et påtænkt, men ikke gennemført, salg af aktier i et datterselskab, til hvilke holdingselskabet leverer momspligtige administrations- og itydelser?

Har det betydning for besvarelsen af det foregående spørgsmål, at prisen for de momspligtige administrations- og it-ydelser, som holdingselskabet leverer i forbindelse med sin økonomiske virksomhed, er fastsat som svarende til holdingselskabets lønudgifter med tillæg af en "mark-up" på 10 pct.?

Kan der uanset besvarelsen af de foregående spørgsmål bestå en fradragsret for de i hovedsagen omhandlede rådgivningsomkostninger som generalomkostninger, og i givet fald under hvilke betingelser?

____________

1 Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem

(EUT L 347, s. 1)