Language of document :

2017. augusztus 21-én benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Írország

(C-504/17. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: F. Tomat és J. Tomkin meghatalmazottak)

Alperes: Írország

Kereseti kérelmek

a Bíróság állapítsa meg, hogy Írország, mivel a motorüzemanyagok tekintetében nem biztosította az energiatermékek és a villamos energia közösségi adóztatási keretének átszervezéséről szóló, 2003. október 27-i 2003/96/EK tanácsi irányelvben1 előírt minimum adómértékek alkalmazását, nem teljesítette az ezen irányelv 4. és 7. cikkéből eredő kötelezettségeit;

a Bíróság állapítsa meg, hogy Írország, mivel lehetővé tette a jelölőanyaggal ellátott üzemanyag magánjellegű, kedvtelési célú hajókban történő felhasználását, még ha az ilyen üzemanyag nem tartozik is jövedékiadó-mentesség vagy kedvezményes mértékű jövedéki adó hatálya alá, megsértette a gázolaj és a kerozin adóügyi jelölőanyagáról szóló 1995. november 27-i 95/60/EK irányelvből2 eredő kötelezettségeit;

Írországot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A Bizottság úgy véli, hogy az Írország által a magánjellegű, kedvtelési célú hajókhoz használt üzemanyag után fizetendő jövedéki adó kivetésének és beszedésének rendszere összeegyeztethetetlen Írországnak a 2003/96/EK irányelvből (a továbbiakban: energiaadó-irányelv) és a 95/60/EK irányelvből (a továbbiakban: adóügyi jelölőanyagról szóló irányelv) eredő kötelezettségeivel.

A jövedéki adó megfizetése vonatkozásában kitűnik, hogy a magánjellegű, kedvtelési célú hajók tulajdonosainak csak nagyon kis része nyújt be adóbevallást, hogy adófizetési kötelezettségeiknek a teljes adómérték alapján tegyenek eleget. A Bizottság továbbá úgy véli, hogy a jelölőanyaggal ellátott üzemanyag olyan felhasználásra való értékesítésének lehetővé tétele, amely teljes mértékű jövedéki adó hatálya alá tartozik, alapvetően összeegyeztethetetlen az adóügyi jelölőanyagról szóló irányelvvel. Az üzemanyag jelölőanyaggal való ellátására irányuló kötelezettség, amely üzemanyagok kedvezményes mértékű jövedéki adó hatálya alá tartoznak, kifejezetten annak biztosítására irányul, hogy ezen üzemanyagok egyértelműen megkülönböztethetőek legyenek azon üzemanyagoktól, amelyek tekintetében rendes mértékű jövedéki adó került megfizetésre. Ugyanakkor a nemzeti intézkedés következtében amennyiben jelölőanyaggal ellátott üzemanyagot találnak valamely magánjellegű, kedvtelési célú hajó üzemanyagtartályában, amelyet Írországban töltöttek meg, a jelölőanyag alapján nem állapítható meg, hogy a használt üzemanyag után a teljes vagy a kedvezményes adómérték szerint fizették-e meg a jövedéki adót.

____________

1 HL 2003. L 283., 51. o.; magyar nyelvű különkiadás 9. fejezet, 1. kötet, 405. o.

2 HL 1995. L 291., 46. o.; magyar nyelvű különkiadás 9. fejezet, 1. kötet, 289. o.