Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 21 sierpnia 2017 r. – Komisja Europejska / Irlandia

(Sprawa C-504/17)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: F. Tomat, J. Tomkin, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Irlandia

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie, że nie zapewniając stosowania minimalnych poziomów opodatkowania paliw silnikowych wymaganych przez dyrektywę Rady 2003/96/WE1 z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej Irlandia nie wypełniła swoich zobowiązań z tytułu art. 4 i 7 owej dyrektywy;

stwierdzenie, że dopuszczając stosowanie banderolowanego paliwa do celów tankowania prywatnej rekreacyjnej jednostki pływającej, nawet jeśli takie paliwo nie podlegało zwolnieniu z podatku akcyzowego lub obniżeniu jego stawki, Irlandia naruszyła swoje zobowiązania ciążące na niej na podstawie dyrektywy 95/60/WE2 z dnia 27 listopada 1995 r. w sprawie banderolowania olejów napędowych i nafty;

obciążenie Irlandii kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Komisja jest zdania, że system, według którego Irlandia nakłada i pobiera podatki akcyzowe od paliwa używanego do napędu prywatnej rekreacyjnej jednostki pływającej, jest niezgodny z jej zobowiązaniami na mocy dyrektywy Rady 2003/96/WE (dyrektywy o opodatkowaniu energii elektrycznej) i dyrektywy 95/60/WE (dyrektywy w sprawie banderolowania).

W odniesieniu do zapłaty podatków akcyzowych jest oczywiste, że jedynie nieznaczna mniejszość właścicieli rekreacyjnych jednostek pływających faktycznie składa deklaracje do celów uiszczenia pełnej stawki podatku. Ponadto Komisja uważa, że dopuszczenie sprzedaży banderolowanego paliwa do napędu rekreacyjnych jednostek pływających jest fundamentalnie sprzeczne z dyrektywą w sprawie banderolowania. Obowiązek banderolowania paliwa, które podlega obniżonej stawce podatku akcyzowego w szczególności ma na celu zapewnienie, aby paliwa te można było łatwo odróżnić od paliwa, od którego zapłacono pełną stawkę podatku akcyzowego. Jednakże na skutek przepisu krajowego, jeżeli banderolowane paliwo zostanie znalezione w zbiorniku prywatnej rekreacyjnej jednostki pływającej, która została zatankowana w Irlandii, nie jest możliwe stwierdzenie poprzez odniesienie do banderoli, czy użyte paliwo podlegało pełnej, czy też obniżonej stawce podatku akcyzowego.

____________

1 Dz.U. 2003, L 283, s. 51.

2 Dz.U. 1995, L 291, s. 46.