Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Cour administrative d'appel de Versailles (Frankrig) den 10. juli 2017 – Oeuvre d’assistance aux bêtes d’abattoirs (OABA) mod Ministre de l'agriculture et de l'alimentation, Premier ministre, Bionoor, Ecocert France og Institut national de l’origine et de la qualité (INAO)

(Sag C-497/17)

Processprog: fransk

Den forelæggende ret

Cour administrative d'appel de Versailles

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Oeuvre d’assistance aux bêtes d’abattoirs (OABA)

Sagsøgte: Ministre de l'agriculture et de l'alimentation, Premier ministre, Bionoor, Ecocert France og Institut national de l’origine et de la qualité (INAO)

Præjudicielt spørgsmål

Skal de gældende EU-retlige forskrifter, der bl.a. fremgår af:

artikel 13 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde

Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 af 28. juni 2007 1 , hvortil gennemførelsesbestemmelser er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 889/2008 af 5. september 2008 2

og Rådets forordning (EF) nr. 1099/2009 af 24. september 2009 3

fortolkes således, at de tillader eller forbyder, at EU-mærket »økologisk landbrug« udstedes til produkter fremstillet af dyr, som uden forudgående bedøvelse har været genstand for en rituel slagtning, der er foretaget under overholdelse af de betingelser, der er fastsat i forordning (EF) nr. 1099/2009?

____________

1     Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 af 28.6.2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2092/91 (EUT L 189, s. 1).

2     Kommissionens forordning (EF) nr. 889/2008 af 5.9.2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter, for så vidt angår økologisk produktion, mærkning og kontrol

3     Rådets forordning (EF) nr. 1099/2009 af 24.9.2009 om beskyttelse af dyr på aflivningstidspunktet (EUT L 303, s. 1).