Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 10. jūlijā iesniedza Cour administrative d'appel de Versailles (Francija) – Oeuvre d’assistance aux bêtes d’abattoirs (OABA)/Ministre de l'agriculture et de l'alimentation, Premier ministre, Bionoor, Ecocert France, Institut national de l’origine et de la qualité (INAO)

(lieta C-497/17)

Tiesvedības valoda – franču

Iesniedzējtiesa

Cour administrative d'appel de Versailles

Pamatlietas puses

Prasītāja: Oeuvre d’assistance aux bêtes d’abattoirs (OABA)

Atbildētāji: Ministre de l'agriculture et de l'alimentation, Premier ministre, Bionoor, Ecocert France, Institut national de l’origine et de la qualité (INAO)

Prejudiciālais jautājums

Vai Eiropas Savienības piemērojamās tiesību normas, it īpaši:

Līguma par Eiropas Savienības darbību 13. pants,

Padomes 2007. gada 28. jūnija Regula (EK) Nr. 834/2007 1 , kuras piemērošanas noteikumi ir paredzēti Komisijas 2008. gada 5. septembra Regulā (EK) Nr. 889/2008 2 ,

un Padomes 2009. gada 24. septembra Regula (EK) Nr. 1099/2009 3

ir jāinterpretē tādējādi, ka ar tām ir atļauts vai aizliegts piešķirt Eiropas marķējumu “bioloģiskā lauksaimniecība” bez iepriekšējas apdullināšanas rituāli nokautu dzīvnieku izcelsmes produktiem, ja kaušana ir veikta saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 1099/2009 paredzētajiem nosacījumiem?

____________

1     Padomes 2007. gada 28. jūnija Regula (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu un par Regulas (EEK) Nr. 2092/91 atcelšanu (OV L 189, 1. lpp.).

2     Komisijas 2008. gada 5. septembra Regula (EK) Nr. 889/2008, ar ko paredz sīki izstrādātus bioloģiskās ražošanas, marķēšanas un kontroles noteikumus, lai īstenotu Padomes Regulu (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu (OV L 250, 1. lpp.).

3     Padomes 2009. gada 24. septembra Regula (EK) Nr. 1099/2009 par dzīvnieku aizsardzību nonāvēšanas laikā (OV L 303, 1. lpp.).