Language of document :

Преюдициално запитване от Cour d'appel de Liège (Белгия), постъпило на 23 август 2017 г. — Ministère public/Marin-Simion Sut

(Дело C-514/17)

Език на производството: френски

Запитваща юрисдикция

Cour d'appel de Liège

Страни в главното производство

Молител: Ministère public

Искано лице: Marin-Simion Sut

Преюдициалeн въпрос

Може ли член 4, точка 6 от Рамково решение 2002/5841 да се тълкува в смисъл, че не е приложим за деяния, за които съд на издаваща държава е наложил наказание лишаване от свобода, когато за същите деяния на територията на изпълняващата държава се предвижда само наказание глоба, поради което вътрешното ѝ право не допуска наказанието лишаване от свобода да се изпълни в нея и това е в ущърб на социалната реинтеграция на осъденото лице и на неговите семейни, социални, икономически и други връзки?

____________

1     Рамково решение 2002/584/ПВР на Съвета от 13 юни 2002 година относно европейската заповед за арест и процедурите за предаване между държавите-членки (ОВ L 190, 2002 г., стр. 1 ; Специално издание на български език, 2007 г., глава 19, том 6, стр. 3).