Language of document :

Žaloba podaná dne 10. července 2017 – Evropská komise v. Chorvatská republika

(Věc C-415/17)

Jednací jazyk: chorvatština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Evropská komise (zástupci: H. Støvlbæk, M. Mataija, G. von Rintelen, zmocněnci)

Žalovaná: Chorvatská republika

Návrhová žádání žalobkyně

Evropská komise navrhuje, aby Soudní dvůr

určil, že Chorvatská republika tím, že do 17. června 2016 nepřijala všechna opatření nezbytná pro dosažení souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/56/EU ze dne 16. dubna 2014, kterou se mění směrnice 2006/43/ES o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek (Úř. věst. L 158, 2014, s. 196), nebo každopádně tím, že je nesdělila Komisi, nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z článku 2 této směrnice,

uložil Chorvatské republice v souladu s čl. 260 odst. 3 SFEU penále ve výši 9 275,20 eur za každý den prodlení ode dne vyhlášení rozsudku, kterým se konstatuje nesplnění povinnosti oznámit opatření k provedení směrnice 2014/56/EU,

uložit Chorvatské republice náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Chorvatská republika nesplnila povinnost oznámit opatření k provedení směrnice 2014/56/EU ve lhůtě stanovené v článku 2 uvedené směrnice.

____________