Language of document :

Kanne 10.7.2017 – Euroopan komissio v. Kroatian tasavalta

(Asia C-415/17)

Oikeudenkäyntikieli: kroaatti

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan komissio (asiamiehet: H. Støvlbæk, M. Mataija ja G. von Rintelen)

Vastaaja: Kroatian tasavalta

Vaatimukset

Euroopan komissio vaatii, että unionin tuomioistuin

toteaa, että koska Kroatian tasavalta ei ole 17.6.2016 mennessä antanut tarvittavia säännöksiä noudattaakseen tilinpäätösten ja konsolidoitujen tilinpäätösten lakisääteisestä tilintarkastuksesta annetun direktiivin 2006/43/EY muuttamisesta 16.4.2014 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2014/56/EU (EUVL 2014, L 158, s. 196) tai ainakaan ilmoittanut kyseisiä säännöksiä komissiolle, Kroatian tasavalta on jättänyt noudattamatta kyseisen direktiivin 2 artiklan mukaiset velvollisuutensa

velvoittaa Kroatian tasavallan SEUT 260 artiklan 3 kohdan nojalla maksamaan sakkoa 9275,20 euroa päivässä alkaen sen tuomion julistamispäivästä, jolla todetaan, ettei velvollisuutta ilmoittaa mainitun direktiivin täytäntöönpanotoimenpiteitä ole pantu täytäntöön

velvoittaa Kroatian tasavallan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kroatian tasavalta ei ole täyttänyt velvollisuuttaan ilmoittaa direktiivin 2014/56/EU täytäntöönpanotoimenpiteitä direktiivin 2 artiklassa säädetyssä määräajassa.

____________