Language of document :

Talan väckt den 10 juli 2017 – Europeiska kommissionen mot Republiken Kroatien

(Mål C-415/17)

Rättegångsspråk: kroatiska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: H. Støvlbæk, M. Mataija och G. von Rintelen)

Svarande: Republiken Kroatien

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att domstolen ska

fastställa att Republiken Kroatien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/56/EU av den 16 april 2014 om ändring av direktiv 2006/43/EG om lagstadgad revision av årsbokslut och sammanställd redovisning (EUT L 158, 2014, s. 196), genom att inte senast den 17 juni 2016 anta de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa direktivet, eller i vart fall genom att inte omedelbart underrätta kommissionen om sådana åtgärder,

förplikta Republiken Kroatien att i enlighet med artikel 260.3 FEUF betala löpande vite på 9 275,20 euro per dag från och med tidpunkten för meddelandet av den dom varigenom underlåtenheten att meddela åtgärder för införlivande av direktiv 2014/56/EU fastställdes, och

förplikta Republiken Kroatien att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Republiken Kroatien har åsidosatt sin skyldighet att underrätta om åtgärder för införlivandet av direktiv 2014/56/EU inom den tidsfrist som anges i artikel 2 i detta direktiv.

____________