Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 15. července 2017 Meta Group Srl proti rozsudku Tribunálu (devátého senátu) vydanému dne 4. května 2017 ve věci T-744/14, Meta Group v. Komise

(Věc C-428/17 P)

Jednací jazyk: italština

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Meta Group Srl (zástupce: A. Formica, advokát)

Další účastnice řízení: Evropská komise

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelka“) navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil nebo změnil rozsudek ze dne 4. března 2017, Meta Group v. Komise, T-744/14 jako rozsudek, který je stižen vadami spočívajícími v nesprávném právním posouzení, a který je neopodstatněný;

určil tudíž, že Komise nesplnila své peněžité závazky vyplývající ze smluv o dotaci FP5-6 a CIP v celkové výši 566 377, 63 eura odpovídající dlužným a neuhrazeným dotacím, a prohlásil, že vyrovnání uskutečněné ve vztahu k pohledávkám navrhovatelky je protiprávní;

uložit proto Komisi, aby uhradila navrhovatelce uvedenou částku 566 377, 36 eura zvýšenou o úroky z prodlení a měnovou inflaci;

uložil Komisi, aby kromě dodatečné újmy vyplývající z protiprávnosti uvedeného vyrovnání nahradila navrhovatelce škodu v celkové výši 815 000 eur nebo ve vyšší částce, kterou Soudní dvůr stanoví v tomto řízení.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Nesprávné použití článků 1134 a 1135 belgického občanského zákoníků týkajících se povinnosti plnit smlouvy v dobré víře. Nesprávné použití článků 1156, 1157 a 1161 belgického občanského zákoníků týkajících se výkladu smluv. Nesprávné použití unijních právních zásad týkajících se závaznosti smluv, plnění v dobré víře, výkladu smluv a právní jistoty.

Napadený rozsudek tím, že zamítl třetí žalobní důvod vznesený na podporu žaloby, porušil pravidla belgického občanského zákoníku a unijní právo týkající se závaznosti smluv, jelikož neuznává závaznost ustanovení uvedeného na straně 47 dodatku ke smlouvě Ecolink+ pro strany a nepřipouští, že odkaz na metodiku přiloženou ke smlouvě je odkazem na metodiku, kterou navrhla a dne 21. prosince 2009 společnost META předala Komisi.

Nesprávné použití článku II.20 průvodce FP6. Nesprávné použití článku 179 SFEU ve vztahu k programům Společenství. Nesprávné použití článků 1134, 1135, 1156, 1157 a 1167 belgického občanského zákoníku. Porušení zásady kontradiktornosti.

Napadený rozsudek tím, že zamítl čtvrtý a pátý žalobní důvod vznesené na podporu žaloby, porušil zásadu nekontradiktornosti, kritéria pokynů FP6 a pravidla belgického občanského zákoníku o plnění smluv v dobré víře, zejména tím, že neuznal závaznost ustanovení pokynů FP6, která stanovila jejich striktní použití na skutkový základ sporu v původním řízení, zvláště pokud jde o náklady na interní poradce.

Porušení zásad unijního procesního práva týkajících se práva na obranu a dodržování kontradiktornosti. Porušení článku 64 jednacího řádu. Absolutní neodůvodnění základní otázky sporu.

Napadený rozsudek tím, že zamítl první dva žalobní důvody vznesené na podporu žaloby, porušil unijní právní zásady v oblasti úplného dodržování kontradiktornosti a práva na obhajobu, jakož i článek 64 jednacího řádu, jelikož nepřezkoumal právní argumenty navrhovatelky uvedené ve vyjádření k písemnosti nadepsané „dodatek E.4“, kterou Komise předložila až na jednání, nekriticky přijal tvrzení Komise a dostatečně neodůvodnil svá zjištění.

Nesprávné použití pokynů k finančním otázkám týkajícím se nepřímých akcí v rámci programu FP6 a ustanovení sedmého rámcového programu. Zjevně nesprávné posouzení skutečností rozhodných z hlediska skutkového základu sporu.

Napadený rozsudek tím, že zamítl první dva žalobní důvody vznesené na podporu žaloby, porušil také finanční pokyny k šestému programu a zkreslil skutkový stav, jelikož v němž byl nesprávně vypočítán počet hodin odpracovaných na smlouvě týkající se projektu Bridge, a sice na základě předpokladu, že poskytovatel každý den během všech měsíců pracoval nepřetržitě osm hodin jen na činnostech souvisejících s touto smlouvou.

Nesprávné použití článků 1134, 1135, 1156, 1157 a 1161 belgického občanského zákoníku. Porušení unijní právní zásady legitimního očekávání tím, že byla použita také na subjekt soukromého práva, který má smluvní vztahy se subjektem veřejného práva.

Napadený rozsudek tím, že zamítl šestý žalobní důvod vznesený na podporu žaloby, porušil pravidla občanského práva o závaznosti smluv, jakož i zásadu plnění smluv v dobré víře, jelikož neuznal, že jednání Komise, včetně podpisu dodatku, vyvolalo legitimní očekávání u navrhovatelky, že metodika, kterou navrhla, byla přijata.

____________