Language of document :

Αναίρεση που άσκησε στις 15 Ιουλίου 2017 η Meta Group Srl κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (ένατο τμήμα) στις 4 Μαΐου 2017 στην υπόθεση T-744/14, Meta Group κατά Επιτροπής

(Υπόθεση C-428/17 P)

Γλώσσα διαδικασίας: η ιταλική

Διάδικοι

Αναιρεσείουσα: Meta Group Srl (εκπρόσωπος: A. Formica, avvocato)

Αντίδικος κατ’ αναίρεση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Αιτήματα

Η αναιρεσείουσα ζητεί από το Δικαστήριο:

να αναιρέσει ή/και να μεταρρυθμίσει την απόφαση της 4ης Μαΐου 2017, Meta Group κατά Επιτροπής, T-744/14, ως εσφαλμένη και νόμω αβάσιμη·

και, ως εκ τούτου, να διαπιστώσει ότι η Επιτροπή δεν εκπλήρωσε τις συνιστάμενες σε χρηματική οφειλή υποχρεώσεις της, οι οποίες απορρέουν από τις συμβάσεις επιδοτήσεως του 5ου και του 6ου ΠΠ και του προγράμματος-πλαισίου ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας, για το συνολικό ποσό των 566 377,63 ευρώ, το οποίο αφορά οφειλόμενες και μη καταβληθείσες συνδρομές, καθώς και να διαπιστώσει τον παράνομο χαρακτήρα των συμψηφισμών στους οποίους προέβη η Επιτροπή επί των αξιώσεων που προβάλλει η αναιρεσείουσα·

και, επομένως, να υποχρεώσει την Επιτροπή να καταβάλει στην αναιρεσείουσα το προμνησθέν ποσό των 566 377,63 ευρώ, προσαυξημένο με τόκους υπερημερίας και λαμβανομένης υπόψη της μεταβολής της αξίας του νομίσματος·

καθώς και να υποχρεώσει την Επιτροπή να αποκαταστήσει τη ζημία που υπέστη η αναιρεσείουσα, για το συνολικό ποσό των 815 000,00 ευρώ ή για το μεγαλύτερο ποσό που ενδέχεται να καθορίσει [το Δικαστήριο] στο πέρας της παρούσας διαδικασίας, επιπλέον της αποκαταστάσεως της πρόσθετης, απορρέουσας από τον παράνομο χαρακτήρα των προμνησθέντων συμψηφισμών, ζημίας.

Λόγοι αναιρέσεως και κύρια επιχειρήματα

I. Παράβαση ή/και εσφαλμένη εφαρμογή των άρθρων 1134 και 1135 του βελγικού Αστικού Κώδικα όσον αφορά τον δεσμευτικό χαρακτήρα και την καλόπιστη εκτέλεση των συμβάσεων. Παράβαση ή/και εσφαλμένη εφαρμογή των άρθρων 1156, 1157 και 1161 του βελγικού Αστικού Κώδικα όσον αφορά την ερμηνεία των συμβάσεων. Παραβίαση ή/και εσφαλμένη εφαρμογή των αρχών του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τη δεσμευτική ισχύ των συμβάσεων, την καλόπιστη εκτέλεση και ερμηνεία των συμβάσεων, καθώς και την ασφάλεια δικαίου.

Απορρίπτοντας τον τρίτο λόγο προσφυγής, το Γενικό Δικαστήριο παρέβη τους κανόνες του βελγικού Code civil και του ευρωπαϊκού δικαίου όσον αφορά τον δεσμευτικό χαρακτήρα των συμβάσεων, καθόσον δεν αναγνώρισε την υποχρεωτική μεταξύ των συμβαλλομένων ισχύ της ρήτρας που περιέχεται στη σελίδα 47 του προσαρτήματος της συμβάσεως Ecolink+ και καθόσον αγνόησε το γεγονός ότι η παραπομπή σε αυτήν στη συνημμένη στη σύμβαση μεθοδολογία δεν αναφέρεται στη μεθοδολογία που η META ανέπτυξε και διαβίβασε στην Επιτροπή στις 21.12.2009.

II. Παράβαση ή/και εσφαλμένη εφαρμογή του σημείου II.20 του οδηγού για τους αιτούντες υπό το ΠΠ6. Παράβαση ή/και εσφαλμένη εφαρμογή του άρθρου 179 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τα κοινοτικά προγράμματα. Παράβαση ή/και εσφαλμένη εφαρμογή των άρθρων 1134, 1135, 1156, 1157 και 1161 του βελγικού Αστικού Κώδικα. Παραβίαση της αρχής της μη αντιφάσεως.

Απορρίπτοντας τον τέταρτο και τον πέμπτο λόγο προσφυγής, το Γενικό Δικαστήριο παραβίασε την αρχή της μη αντιφάσεως, τα κριτήρια του οδηγού για τους αιτούντες υπό το ΠΠ6 και τις διατάξεις του βελγικού Code civil όσον αφορά την καλόπιστη εκτέλεση των συμβάσεων, καθόσον, καίτοι χαρακτήρισε μη δεσμευτικές τις διατάξεις του οδηγού για τους αιτούντες υπό το ΠΠ6, αποφάσισε ότι αυτές εφαρμόζονται αυστηρά και απαρέγκλιτα στην επίμαχη κατάσταση, ιδίως όσον αφορά τα σχετικά με τους εσωτερικούς συμβούλους έξοδα.

III. Παραβίαση των αρχών του ευρωπαϊκού δικονομικού δικαίου όσον αφορά το δικαίωμα άμυνας και εκατέρωθεν ακροάσεως των διαδίκων. Παράβαση του άρθρου 64 του Κανονισμού Διαδικασίας. Παντελής έλλειψη αιτιολογίας επί ουσιώδους σημείου της διαφοράς.

Απορρίπτοντας τον πρώτο και τον δεύτερο λόγο προσφυγής, το Γενικό Δικαστήριο παραβίασε τις ευρωπαϊκές αρχές της εκατέρωθεν ακροάσεως των διαδίκων και του δικαιώματος άμυνας και παρέβη το άρθρο 64 του Κανονισμού Διαδικασίας, καθόσον δεν εκτίμησε τα νομικά επιχειρήματα που πρόβαλε η νυν αναιρεσείουσα με τις παρατηρήσεις της επί του εγγράφου «Παράρτημα E.4» που κατέθεσε η Επιτροπή επ’ ευκαιρία μόνο της επ’ ακροατηρίου συζητήσεως, δεχόμενο ακρίτως τα συμπεράσματα της Επιτροπής και παραλείποντας να αιτιολογήσει επαρκώς την απόφασή του.

IV. Παράβαση ή/και εσφαλμένη εφαρμογή του Guide to Financial Issues relating to Indirect Actions of the Sixth Framework Programmes και των διατάξεων του 7ου προγράμματος-πλαισίου. Πρόδηλο σφάλμα εκτιμήσεως καθοριστικού στοιχείου στην επίδικη κατάσταση.

Επιπλέον, απορρίπτοντας τον πρώτο και τον δεύτερο λόγο προσφυγής, το Γενικό Δικαστήριο παρέβη τον δημοσιονομικό οδηγό του έκτου προγράμματος-πλαισίου και παρερμήνευσε τα επίμαχα πραγματικά περιστατικά, υπολογίζοντας κατά τρόπο εσφαλμένο και παραπλανητικό το σύνολο των δηλωθεισών στη σύμβαση Bridge ωρών, ήτοι στη βάση της αναπόδεικτης υποθέσεως ότι ο εργολάβος απασχολήθηκε κάθε ημέρα του μήνα επί οκτώ συνεχείς ώρες μόνο στις σχετικές με την προμνησθείσα σύμβαση δραστηριότητες.

V. Παράβαση ή/και εσφαλμένη εφαρμογή των άρθρων 1134, 1135, 1156, 1157 και 1161 του βελγικού Αστικού Κώδικα. Παραβίαση της αρχής της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του ευρωπαϊκού δικαίου, καθόσον εφαρμόζεται και στις συμβατικές σχέσεις ιδιώτη με δημόσιο φορέα.

Απορρίπτοντας τον έβδομο λόγο προσφυγής, το Γενικό Δικαστήριο παρέβη τους κανόνες του αστικού δικαίου όσον αφορά τον δεσμευτικό χαρακτήρα των συμβάσεων και παραβίασε την αρχή της καλόπιστης εκτελέσεως των συμβάσεων, καθόσον δεν αναγνώρισε ότι η συμπεριφορά της Επιτροπής, ιδίως με την κατάρτιση του προσαρτήματος, δημιούργησε τη δικαιολογημένη εμπιστοσύνη της αναιρεσείουσας, όσον αφορά την αποδοχή της μεθοδολογίας που αυτή είχε αναπτύξει.

____________