Language of document :

Meta Group Srl’i 15. juulil 2017 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (üheksas koda) 4. mai 2017. aasta otsuse peale kohtuasjas T-744/14: Meta Group versus komisjon

(kohtuasi C-428/17 P)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Apellant: Meta Group Srl (esindaja: advokaat A. Formica)

Teine menetlusosaline: Euroopa Komisjon

Apellandi nõuded

tühistada ja/või muuta 4. märtsi 2017. aasta kohtuotsust kohtuasjas T-744/14: Meta Group vs. komisjon, sest selles on rikutud õigusnormi ja see on õiguslikult põhjendamata;

ja seetõttu tuvastada, et komisjon on rikkunud toetuslepingutest FP5-6 ja CIP tulenevaid rahalisi kohustusi kokku summas 566 377,63 eurot, milleks on väljamaksmisele kuuluvad, kuid välja maksmata toetused, ning tuvastada, et hageja nõuetega seoses välja maksutud hüvitised on õigusvastased;

sellest tulenevalt mõista komisjonilt hagejale välja eespool viidatud 566 377,63 eurot, viivisintress ning raha väärtuse langemisest tulenev summa;

samuti kohustada komisjoni hüvitama hagejale tekitatud kahju kokku summas 815 000,00 eurot või rohkem, olenevalt summast, mille Euroopa Kohus käesolevas kohtuastmes otsustab määrata lisaks täiendavale kahjule, mis tekkis eelnevalt nimetatud hüvitiste õigusvastasusest.

Väited ja peamised argumendid

I. Lepingute heas usus täitmist puudutavate Belgia tsiviilseadustiku artiklite 1134 ja 1135 väär ja/või puudulik kohaldamine. Lepingute tõlgendamist puudutavate Belgia tsiviilseadustiku artiklite 1156, 1157 ja 1161 väär ja/või puudulik kohaldamine. Lepingute siduvust, heas usu täitmist ja tõlgendamist ning õiguskindlust puudutavate liidu põhimõtete väär ja/või puudulik kohaldamine.

Kuna hagi põhjenduseks esitatud kolmanda väitega ei nõustutud, rikuti vaidlustatud kohtuotsuses Belgia tsiviilseadustiku ja liidu õiguse norme, mis puudutavad lepingu siduvust, kuna selles ei tunnustata lepingu Ecolink+ lisakokkuleppe leheküljel 47 oleva tingimuse siduvust poolte suhtes ja kuna viide lepingule lisatud meetodile ei ole viide META välja pakutud meetodile, mis edastati komisjonile 21. detsembril 2009.

II. Juhise FP6 artikli II.20 väär ja/või puudulik kohaldamine. EL toimimise lepingu artikli 179 väär ja/või puudulik kohaldamine seoses ühenduse programmidega. Belgia tsiviilseadustiku artiklite 1134, 1135, 1156, 1157 ja 1161 väär ja/või puudulik kohaldamine. Vastandlike seisukohtade keelu põhimõtte rikkumine.

Kuna vaidlustatud kohtuotsuses lükati tagasi hagi põhjendamiseks esitatud neljas ja viies väide, rikuti sellega vastandlike seisukohtade keelu põhimõtet, juhise FP6 kriteeriume ja Belgia tsiviilseadustiku sätteid, mis reguleerivad lepingute heas usus täitmist, muu hulgas seetõttu, et selles otsuses ei tunnustatud juhise FP6 nende tingimuste siduvust, mis näevad ette selle kitsa ja range kohaldamise vaidluse aluseks olevatele asjaoludele, eriti osas, mis puudutab sisenõustajate kulusid.

III. Kaitseõigusi ja võistlevuse täielikku järgimist puudutavate liidu menetlusõiguse põhimõtete rikkumine. Kodukorra artikli 64 rikkumine. Põhjenduse täielik puudumine vaidluse ühes peamises küsimuses.

Kuna vaidlustatud kohtuotsuses lükati tagasi hagi põhjendamiseks esitatud kaks esimest väidet, rikuti sellega kaitseõigusi ja võistlevuse täielikku järgimist puudutavaid liidu õiguse põhimõtteid ning kodukorra artiklit 64, kuna analüüsimata jäeti hageja õiguslikud argumendid, mis olid esitatud tema seisukohtades tõendi „lisa E.4“ kohta, mille komisjon esitas alles kohtuistungil, kuna ilma kriitikata nõustuti vastaspoole argumentidega ja kuna piisavalt ei põhjendatud tuvastatud asjaolusid.

IV. Guide to Financial Issues relating to Indirect Actions of the Sixth Framework Programmes ja seitsmenda raamprogrammi prognoosi väär ja/või puudulik kohaldamine. Ilmne viga vaidluse aluseks oleva ühe määrava asjaolu hindamisel.

Lükates tagasi hagi põhjendamiseks esitatud kaks esimest väidet, rikub vaidlustatud kohtuotsus ka kuuenda programmi finantsjuhendit ja moonutab hagi aluseks olevaid asjaolusid, sest selles on vääralt ja eksitavalt arvutatud tundide arv, mis oli pühendatud Belgia projekti lepingule, st olukorras, kus teenuse pakkuja töötas iga kuu igal päeval kaheksa tundi järjest ainult selle lepingu täitmiseks.

V. Belgia tsiviilseadustiku artiklite 1134, 1135, 1156, 1157 ja 1161 väär ja/või puudulik kohaldamine. Õiguskindlust puudutava liidu õiguse põhimõtte rikkumine, sest see kohaldub ka eraõiguslikule isikule, kes on lepingulises suhtes avalik- õigusliku isikuga.

Lükates tagasi hagi põhjendamiseks esitatud kuuenda väite, rikub vaidlustatud kohtuotsus lepingu siduvust puudutavaid tsiviilõiguse sätteid ja lepingu heas usus täitmise põhimõtet, sest selles otsuses ei järeldatud, et komisjoni tegevus, mille tulemusel sõlmiti lisakokkulepe, tekitas hagejas õiguspärase ootuse, et nõustutakse tema poolt välja pakutava meetodiga.

____________