Language of document :

Tužba podnesena 14. srpnja 2017. – Europska komisija protiv Irske

(predmet C-427/17)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Europska komisija (zastupnici: K. Mifsud-Bonnici, E. Manhaeve, agenti)

Tuženik: Irska

Tužitelj od Suda traži da:

utvrdi da je Irska, time što nije osigurala to da se vode prikupljene u zajedničkom sabirnom sustavu komunalnih otpadnih voda i kišnice u 14 aglomeracija prikupljaju i odvode na pročišćavanja u skladu s uvjetima iz Direktive Vijeća 91/271/EEZ o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda1 , povrijedila svoje obveze na temelju članka 3. stavaka 1. i 2. i Priloga 1.A. te 1. bilješke na dnu stranice Direktive Vijeća 91/271/EEZ;

utvrdi da je Irska, bilo zato što nije uvela sekundarno pročišćavanje ili ekvivalentno pročišćavanje ili zato što nije podnijela dovoljno dokaza u prilog tomu da je s tim u vezi postupila u skladu s Direktivom 91/271/EEZ u odnosu na 25 aglomeracija, povrijedila svoje obveze na temelju članka 4. stavaka 1. i 3. u vezi s uvjetima iz članka 10. i Priloga 1.B. Direktivi Vijeća 91/271/EEZ;

utvrdi da je Irska, time što nije osigurala to da komunalne otpadne vode koje ulaze u sabirne sustave iz 21 aglomeracije, podliježu, prije ispuštanja u osjetljiva područja, strožem pročišćavanju od onoga iz članka 4. i u skladu s uvjetima iz Priloga I.B. Direktivi Vijeća 91/271/EEZ, povrijedila svoje obveze na temelju članka 5. stavaka 2. i 3. u vezi s uvjetima iz članka 10. i Priloga 1.B. Direktivi Vijeća 91/271/EEZ;

utvrdi da je Irska, time što nije osigurala to da odlaganje otpadnih voda iz stanica za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda u aglomeracijama Arklow (IEAG_547) i Castlebridge (IEAG_515) podliježe prethodnim propisima i/ili posebnom ovlaštenju, povrijedila svoje obveze na temelju članka 12. Direktive Vijeća 91/271/EEZ.

naloži Irskoj snošenje troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Članak 3. stavak 1. Direktive Vijeća 91/271/EEZ obvezuje države članice da osiguraju to da aglomeracije koje prelaze određenu veličinu dobiju sabirne sustave komunalnih otpadnih voda. Kada država članica odluči uvesti zajednički sabirni sustav za komunalne otpadne vode i kišnicu, onda taj sustav mora biti osmišljen na način da se njime osigura to da se prikupljene vode sakuplja i odvodi na pročišćavanje, vodeći pritom računa o klimatskim uvjetima kao i sezonskim varijacijama. Na temelju podataka zaprimljenih tijekom 7. i 8. izvještavanja u skladu s člankom 15. Direktive kao i rasprave s Irskom tijekom predsudskog postupka, Komisija zaključuje da Irska nije ispunila tu obvezu za 14 aglomeracija jer sabirni sustavi ili nisu uvedeni ili postoje prekomjerna ispuštanja.

Članak 4. stavak 1. Direktive Vijeća 91/271/EEZ obvezuje države članice da osiguraju to da komunalne otpadne vode iz aglomeracija koje prelaze određenu veličinu prije ispuštanja podliježu sekundarnom pročišćavanju ili ekvivalentnom pročišćavanju. Nadalje, članak 4. stavak 3. Direktive obvezuje države članice da osiguraju to da se odlaganje komunalnih otpadnih voda iz otpadnih stanica za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda izvršava u skladu s uvjetima iz Priloga I.B. Direktivi. Nakon ocjene podataka koje je dostavila Irska, Komisija smatra da Irska ne postupa u skladu s uvjetima iz članka 4. u vezi s 25 aglomeracija zbog nepostojanja stanice za pročišćavanje, nemogućnosti da se u postojećoj stanici pročišćava ukupna količina otpadnih voda koja se stvara u aglomeracijama kojima služi, zbog neusklađenosti sa standardima iz Priloga I.B., ili zbog neusklađenosti s člankom 3. Direktive.

Članak 5. Direktive 91/271/EEZ nadalje obvezuje države članice da identificiraju osjetljiva područja i da podvrgnu aglomeracije s ispuštanjem u osjetljiva područja koje prelazi određenu veličinu strožem pročišćavanju od onoga iz članka 4., u skladu s uvjetima iz Priloga I.B. Nakon ocijene podataka koje je dostavila Irska, Komisija smatra da Irska nije pravilno primijenila članak 5. Direktive u vezi s 21 aglomeracijom.

Članak 12. Direktive Vijeća 91/271/EEZ zahtjeva da nadležne institucije osiguraju to da odlaganje otpadnih voda iz stanica za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda podliježe prethodnim propisima i/ili posebnom ovlaštenju. Na temelju informacija koje je dostavila Irska, Komisija smatra da Irska nije postupila u skladu s uvjetima iz članka 12. u vezi s dvije aglomeracije u kojima stanice za pročišćavanje rade bez valjane dozvole.

____________

1 SL 1991, L 135, str. 40. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 1., str. 5.)