Language of document :

2017 m. liepos 14 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija / Airija

(Byla C-427/17)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama K. Mifsud-Bonnici, E. Manhaeve

Atsakovė: Airija

Ieškovės reikalavimai

pripažinti, kad neužtikrindama, kad vandenys, surinkti bendroje miesto nuotekų ir lietaus vandens surinkimo sistemoje 14 aglomeracijose, būtų laikomi ir nukreipiami valyti pagal Tarybos direktyvoje 91/271/EEB dėl miesto nuotėkų valymo1 nustatytus reikalavimus, Airija neįvykdė savo įsipareigojimų pagal 3 straipsnio 1 dalį ir 3 straipsnio 2 dalį, I (A) priedą ir Tarybos direktyvos 91/271/EEB 1 išnašą;

pripažinti, kad neįrengdama antrinio arba jam prilygstančio valymo arba šiuo tikslu nepateikdama pakankamų įrodymų dėl atitikties Direktyvai 91/271/EEB, kiek tai susiję su 25 aglomeracijomis, Airija neįvykdė savo įsipareigojimų pagal 4 straipsnio 1 ir 3 dalis, siejamas su Tarybos direktyvos 91/271/EEB 10 straipsnyje ir 1 (B) priede nustatytais reikalavimais;

pripažinti, kad neužtikrindama, jog iš 21 aglomeracijų į nuotekų surinkimo sistemas patenkančios miesto nuotekos, prieš jas išleidžiant į jautrias zonas, būtų valomos pagal griežtesnius reikalavimus, negu apibūdinti 4 straipsnyje, ir laikantis Tarybos direktyvos 91/271/EEB I (B) priede nustatytų reikalavimų, Airija neįvykdė savo įsipareigojimų pagal 5 straipsnio 2 ir 3 dalis, siejamas su Tarybos direktyvos 91/271/EEB 10 straipsnyje ir I (B) priede nustatytais reikalavimais;

pripažinti, kad neužtikrindama, kad miesto nuotėkų valymo įrenginių išleidžiamoms nuotėkoms Arklou (IEAG_547) ir Kaslobridžo (IEAG_515) aglomeracijose būtų taikomos iš anksto nustatytos taisyklės ir (arba) konkretūs leidimai, Airija neįvykdė savo įsipareigojimų pagal Tarybos direktyvos 91/271/EEB 12 straipsnį.

Priteisti iš Airijos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Pagal Tarybos direktyvos 91/271/EEB 3 straipsnio 1 dalį atitinkamo dydžio aglomeracijose turi būtų įrengtos miesto nuotėkų surinkimo sistemos. Valstybei narei nusprendus taikyti bendrą miesto nuotekų ir lietaus vandens surinkimo ir valymo sistemą, sistema turi būtų suprojektuota taip, kad užtikrintų laikymą ir nukreipimą valymui, atsižvelgiant į klimato sąlygas ir sezoninius pokyčius. Remdamasi 7 ir 8 ataskaitose, pateiktose pagal direktyvos 15 straipsnį, nurodytais duomenimis, o taip pat atsižvelgdama į diskusijas su Airija ikiteisminėje stadijoje, Komisija mano, kad Airija neįvykdė savo įsipareigojimų, kiek tai susiję su 14 aglomeracijų, kadangi nebuvo įrengta surinkimo sistema arba vyko pernelyg dideli išsiliejimai.

Tarybos direktyvos 91/271/EEB 4 straipsnio 1 dalis įpareigoja valstybės nares užtikrinti, kad miesto nuotėkoms iš atitinkamą dydį viršijančių aglomeracijų, prieš jas išleidžiant į vandens telkinius, būtų taikomas antrinis arba jam prilygstantis valymas. Be to, Direktyvos 4 straipsnio 3 dalis įpareigoja valstybes nares užtikrinti, kad iš miesto nuotėkų valymo įrenginių išleidžiamos nuotėkos tenkintų direktyvos I (B) priede nustatytus reikalavimus. Įvertinusi Airijos pateiktus duomenis, Komisija mano, kad Airija neįvykdė 4 straipsnyje nustatytų reikalavimų, kiek tai susiję su 25 aglomeracijomis, kadangi jose nebuvo įrengtas valymo įrenginys, esantis valymo įrenginys nebuvo pajėgus valyti visų nuotekų iš aglomeracijų, kurioms jis skirtas, nesilaikė I (B) priede nustatytų standartų arba neįvykdė direktyvos 3 straipsnio reikalavimų.

Tarybos direktyvos 91/271/EEB 5 straipsnis taip pat įpareigoja valstybes nares identifikuoti jautrias zonas ir tam tikro dydžio aglomeracijoms, kurios išleidžia nuotekas šiose vietovėse, ir vadovaujantis I (B) priedo reikalavimais taikyti griežtesnius reikalavimus nei nustatyti 4 straipsnyje. Įvertinusi Airijos pateiktus duomenis, Komisija mano, kad Airija netinkamai taikė direktyvos 5 straipsnį, kiek tai susiję su 21 aglomeracijomis.

Pagal Tarybos direktyvos 91/271/EEB 12 straipsnį reikalaujama, kad kompetentingos institucijos užtikrintų, kad nuotėkų išleidimui iš miesto nuotėkų valymo įrenginių būtų taikomos iš anksto nustatytos taisyklės ir (arba) konkretūs leidimai. Remdamasi Airijos pateikta informacija, Komisija mano, kad Airija neįvykdė 12 straipsnio reikalavimų, kiek tai susiję su aglomeracijomis, kuriose valymo įrenginiai veikia be galiojančio leidimo.

____________

1 OL L 135, 1991, p. 40 ; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 2 t., p. 26.