Language of document :

Talan väckt den 14 juli 2017 – Europeiska kommissionen mot Irland

(Mål C-427/17)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: K. Mifsud-Bonnici och E. Manhaeve)

Svarande: Irland

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att domstolen ska

fastställa att Irland har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 3.1 och 3.2, samt bilaga 1 A och fotnot 1 i rådets direktiv 91/271/EEG1 om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse genom att inte säkerställa att det vatten som samlas upp i ett kombinerat avlopps- och dagvattensystem i 14 tätorter kan bevaras och ledas för rening i enlighet med kraven i rådets direktiv 91/271/EEG,

fastställa att Irland har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 4.1 och 4.3, jämförd med kraven i artikel 10 i rådets direktiv 91/271/EEG, samt kraven i bilaga 1 B därtill genom att antingen inte införa sekundär rening eller motsvarande rening eller genom att inte kunna styrka att kraven i direktiv 91/271/EEG avseende 25 tätorter har uppfyllts,

fastställa att Irland har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 5.2 och 5.3, jämförd med kraven i artikel 10 i rådets direktiv 91/271/EEG, samt kraven bilaga 1 B därtill genom att inte säkerställa att avloppsvatten från tätbebyggelse, i det aktuella fallet 21 tätorter, som tas om hand genom ledningsnät, undergår mer långtgående rening före utsläpp i känsliga områden än vad som följer av artikel 4 och att detta sker i enlighet med kraven i bilaga I B till rådets direktiv 91/271/EEG,

fastställa att Irland har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 12 i rådets direktiv 91/271/EEG genom att inte säkerställa att utsläpp från reningsverk för avloppsvatten från tätbebyggelse i tätorterna Arklow (IEAG_547) och Castlebridge (IEAG_515) omfattas av på förhand fastställda regleringar och/eller särskilda tillstånd, och

förplikta Irland att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Medlemsstaterna är enligt artikel 3.1 i rådets direktiv 91/271/EEG skyldiga att säkerställa att det för alla tätorter av en viss storlek finns ledningsnät för att ta hand om avloppsvatten från tätbebyggelse. I de fall då en medlemsstat bestämmer sig för att driva ett kombinerat system för uppsamlande och rening av både avloppsvatten från tätbebyggelse och dagvatten ska det systemet vara utformat så att det går att, med hänsyn till klimatförhållanden och årstidsberoende variationer, säkerställa att det vatten som samlas upp kan bevaras och ledas för rening. Kommissionen anser med hänsyn till den information som inkommit under det sjunde och åttonde rapporteringsförfarandet enligt artikel 15 i direktivet, samt diskussionerna med Irland under den administrativa delen av förfarandet att Irland inte uppfyller den skyldigheten avseende 14 tätorter på grund av det inte finns något ledningsnät eller på grund av att oskäliga mängder vatten går till spillo.

Medlemsstaterna är enligt artikel 4.1 i rådets direktiv 91/271/EEG skyldiga att säkerställa att avloppsvatten från tätbebyggelse, när det gäller tätorter av en viss storlek, före utsläpp undergår sekundär rening eller motsvarande rening. Medlemsstaterna är vidare enligt artikel 4.3 i direktivet skyldiga att säkerställa att utsläpp från reningsverk för avloppsvatten från tätbebyggelse uppfyller kraven i bilaga I B till direktivet. Kommissionen anser efter en bedömning av den information som Irland har inkommit med att Irland inte uppfyller kraven i artikel 4 i fråga om 25 tätorter på grund av att det inte finns något reningsverk, det befintliga reningsverket kan inte rena hela den belastning som produceras av de tätorter som det tjänar, kraven i bilaga I B är inte uppfyllda eller på grund av att artikel 3 i direktivet har åsidosattas.

Medlemsstaterna är enligt artikel 5 i rådets direktiv 91/271/EEG skyldiga att ange känsliga områden och säkerställa att utsläpp av avloppsvatten från tätorter av en viss storlek, i enlighet med kraven i bilaga I B, ska undergå mer långtgående rening före utsläpp i sådana områden än vad som följer av artikel 4. Kommissionen anser efter en bedömning av den information som Irland har inkommit med att Irland i fråga om 21 tätorter har tillämpat artikel 5 i direktivet felaktigt.

Det krävs enligt artikel 12 i rådets direktiv 91/271/EEG att de behöriga myndigheterna säkerställer att utsläpp från reningsverk för avloppsvatten från tätbebyggelse omfattas av på förhand fastställda regleringar och/eller särskilda tillstånd. Kommissionen anser med hänsyn till den information som Irland har inkommit med att Irland har underlåtit att uppfylla kraven i artikel 12 i fråga om två tätorter, i vilka reningsverk drivs utan något giltigt tillstånd.

____________

1 EGT L 135, 1991, s. 40; svensk specialutgåva, område 15, volym 10, s. 93.