Language of document :

10. juuli 2017. aasta esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Prantsuse Vabariik

(kohtuasi C-416/17)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: J.–F. Brakeland, W. Roels)

Kostja: Prantsuse Vabariik

Hageja nõuded

tuvastada, et Prantsuse Vabariik on rikkunud kohustusi, mis tulenevad võrdse kohtlemise ja tõhususe põhimõtetest ning ELTL artiklitest 49 ja 63 ning ELTL artikli 267 kolmandast lõigust, kuna ta on säilitanud nende sätete õigusliku toime -, mille eesmärk on kõrvaldada selliste dividendide majanduslik topeltmaksustamine, mis võimaldavad emaettevõtjal arvata dividendimaksust, mida ta peab tasuma oma tütarettevõtjate makstud dividendide edasijaotamise korral oma aktsionäridele, maha nende dividendide maksmisega seotud tulumaksukrediidi, kui need dividendid pärinevad Prantsusmaal asutatud tütarettevõtjalt, aga ei paku seda võimalust, kui need dividendid on pärit mõnes teises liikmesriigis asutatud tütarettevõtjalt, sest see õigusnorm ei anna niisugusel juhul õigust tulumaksukrediidile, mis on seotud nende dividendide maksmisega selle tütarettevõtja poolt, - osas, milles Conseil dʼÉtat (kõrgeima halduskohtuna tegutsev riiginõukogu) praktika kohaselt rahuldatakse sellise dividendimaksu hüvitamise taotlused, mis on sisse nõutud liidu õigust rikkudes Euroopa Kohtu otsuse kohtuasjas C-310/09 Accor1 tähenduses, üksnes kolme järgmist piirangut arvestades:

õigus õigusvastaselt sissenõutud dividendimaksu hüvitamisele on piiratud keeluga võtta arvesse väljaspool Prantsusmaad asuvate tütarettevõtjate tütarettevõtjatele kohaldatud maksu;

õigus õigusvastaselt sissenõutud dividendimaksu hüvitamisele on piiratud ebaproportsionaalsete tõendamisnõuetega;

õigus õigusvastaselt sissenõutud dividendimaksu hüvitamisele on piiratud kolmandatele isikutele Prantsusmaal jaotatud dividendist antud maksukrediidile seatud piiranguga; ja kuna Conseil dʼÉtat (kõrgeima halduskohtuna tegutsev riiginõukogu), kes on viimase astme halduskohus, on need piirangud kehtestanud ilma Euroopa Kohtult küsimata kas need piirangud on kooskõlas liidu õigusega;

mõista kohtukulud välja Prantsuse Vabariigilt.

Väited ja peamised argumendid

Euroopa Komisjon kritiseerib Prantsusmaad viimase astme halduskohtu Conseil dʼÉtatʼ (kõrgeima halduskohtuna tegutsev riiginõukogu) sellise järjepideva kohtupraktika tõttu, millega keeldutakse andmast täielikku toimet Euroopa Kohtu otsusele kohtuasjas C-310/09 Ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique vs. Accor SA ja millega kohaldatakse liidu õigusega vastuolus olevaid piiranguid muu hulgas põhjendamatult tasutud maksu, st vallasvaramaksu (précompte mobilier) hüvitamisele.

Euroopa Kohus tuvastas eelotsusemenetluses tehtud kohtuotsuses Accor, et Prantsusmaa maksualased õigusnormid, mille eesmärk on kõrvaldada dividendide majanduslik topeltmaksustamine, on säilitanud teistest ELi liikmesriikidest pärit dividendide maksustamisega seotud diskrimineerimise. Maksud, mida Euroopa Kohus pidas liidu õigusega kokkusobimatuks, tuleb seetõttu hüvitada.

Komisjon on seisukohal, et Prantsusmaa ei täida Euroopa Kohtu otsust kolmes konkreetses küsimuses:

ta ei võta arvesse väljaspool Prantsusmaad asuvate tütarettevõtjate tütarettevõtjate poolt juba tasutud maksu;

ta on asjaomaste ettevõtjate õiguse hüvitamisele piiramiseks säilitanud tõendamisnõuded, mis ei vasta Euroopa Kohtu määratletud kriteeriumidele;

ta välistab täielikult kolmandatele isikutele väljaspool Prantsusmaal jaotatud dividendist antud maksukrediidi süsteemi.

Need rikkumised on tingitud ka asjaolust, et Conseil dʼÉtat (kõrgeima halduskohtuna tegutsev riiginõukogu) on rikkunud ELTL artiklist 267 tulenevat kohustust esitada Euroopa Kohtule eelotsetaotlus.

____________

1 Euroopa Kohtu (esimene koda) 15. septembri 2011. aasta otsus asjas C-310/09, Ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique vs. Accor SA, EU:C:2011:581