Language of document :

Žalba koju je 11. srpnja 2017. podnijela Deza, a.s. protiv presude Općeg suda (peto vijeće) od 11. svibnja 2017. u predmetu T-115/15, Deza, a.s. protiv ECHA-e

(predmet C- 419/17 P)

Jezik postupka: češki

Stranke

Žalitelj: Deza, a.s. (zastupnik: P. Dejl, advokát)

Druge stranke u postupku: Europska agencija za kemikalije, Kraljevina Danska, Kraljevina Nizozemska, Kraljevina Švedska, Kraljevina Norveška

Zahtjevi

Tužitelj od Suda zahtjeva da :

ukine presudu Općeg suda od 11. svibnja 2017. u predmetu T-115/15,

poništi odluku ECHA-e od 12. prosinca 2014., br. ED/108/2014,

naloži ECHA-i snošenje troškova žalitelja u okviru žalbe pred Sudom i u okviru postupka koji mu je prethodio pred Općim sudom.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

1.    Opći sud je pogrešno protumačio i primijenio Uredbu REACH.

Opći sud je pogrešno protumačio i primijenio Uredbu REACH. Tužitelj još uvijek smatra da je Uredba REACH donesena ultra vires, s obzirom na to da i) ECHA nije ovlaštena dopuniti već postojeće određivanje tvari DEPH na temelju članka 57. točke c) Uredbe REACH novim određivanjem te tvari primjenom članka 57. točke f) te uredbe; ii) da je donošenju Odluke ECHA-e prethodio nezakonit postupak; i iii) da Odluka ECHA-e zaobilazi pravno obvezujući postupak koji je propisalo Vijeće i Europski parlament za donošenje opće obvezujućih/usklađenih kriterija za određivanje tvari koji imaju svojstvo endokrine disrupcije.

2.    Opći sud je pogrešno protumačio i primijenio načelo pravne sigurnosti.

Budući da je i) Odluka ECHA-e stvorila dvoznačnu, nepreciznu i nepredvidljivu pravnu situaciju koja onemogućuje tužitelju da se upozna s točnim opsegom njegovih obveza, ii) da ne postoje opće obvezujući/usklađeni kriteriji za određivanje tvari koje imaju svojstvo endokrine disrupcije i iii) da ECHA nije ovlaštena dopuniti već postojeće određivanje tvari DEPH na temelju članka 57. točke c) Uredbe REACH novim određivanjem te tvari primjenom članka 57. točke f) te uredbe, Opći sud je pogrešno zaključio da Odluka ECHA-e nije suprotna načelu pravne sigurnosti.

3.    Opći sud je preispitao odluku ECHA-e suprotno uvjetima propisanima za sudski nadzor odluka tijela i institucija Unije i iskrivio je činjenice i dokaze.

4.    Zbog naprijed navedenih nepravilnosti, Opći sud je povrijedio tužiteljeva prava kao i načela iz Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i Povelje Europske unije o temeljnim pravima, osobito pravo na pošteno suđenje, pravo na mirno uživanje svog prava vlasništva i načelo pravne sigurnosti.

____________