Language of document :

A Törvényszék (ötödik tanács) T-115/15. sz., Deza, a.s. kontra ECHA ügyben 2017. május 11-én hozott ítélete ellen a Deza, a.s. által 2017. július 11-én benyújtott fellebbezés

(C-419/17. P. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: cseh

Felek

Fellebbező: Deza, a.s. (képviselő: P. Dejl ügyvéd)

A többi fél az eljárásban: ECHA, Dán Királyság, Holland Királyság, Svéd Királyság, Norvég Királyság

A fellebbező kérelmei

A fellebbező azt kéri, hogy a Bíróság:

helyezze hatályon kívül a Törvényszék T-115/15. sz. ügyben 2017. május 11-én hozott ítéletét;

semmisítse meg az ECHA ED/108/2014. sz. ügyben 2014. december 12-én hozott határozatát;

az ECHA-t kötelezze a fellebbező részéről a Bíróság előtti fellebbezési eljárás során, valamint a Törvényszék előtti eljárás során felmerült költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

1) A Törvényszék tévesen értelmezte és alkalmazta a REACH-rendeletet

A Törvényszék tévesen értelmezte és alkalmazta a REACH-rendeletet. A fellebbezőnek továbbra is az a véleménye, hogy a REACH-rendeletet ultra vires fogadták el, mivel i. az ECHA nem jogosult arra, hogy valamely DEHP anyagnak a REACH-rendelet 57. cikkének c) pontja szerinti, már létező azonosítását ezen anyagnak az említett rendelet 57. cikkének f) pontja szerinti új azonosításával egészítse ki; ii. a REACH-határozat elfogadását jogellenes eljárás előzte meg; valamint iii. a REACH-határozat megkerüli az endokrin rendszert károsító anyagok azonosítására szolgáló, általánosan kötelező/harmonizált feltételek elfogadására irányuló, a Tanács és az Európai Parlament által megállapított, jogilag kötelező eljárást.

2) A Törvényszék tévesen értelmezte és alkalmazta a jogbiztonság elvét

Mivel i.  a REACH-határozat kétértelmű, pontatlan és kiszámíthatatlan joghelyzetet teremtett, ami megakadályozza a fellebbezőt abban, hogy megismerhesse a számra előírt kötelezettségek pontos terjedelmét; ii. nem léteznek az endokrin rendszert károsító anyagok azonosítására szolgáló általánosan kötelező/harmonizált feltételek; iii. az ECHA nem jogosult arra, hogy valamely DEHP anyagnak a REACH-rendelet 57. cikkének c) pontja szerinti, már létező azonosítását ezen anyagnak az említett rendelet 57. cikkének f) pontja szerinti új azonosításával egészítse ki, a Törvényszék így tévesen jutott arra a következtetésre, hogy a REACH-határozat nem ellentétes a jogbiztonság elvével.

3) A Törvényszék az uniós szervek és intézmények határozatainak bírósági felülvizsgálatára vonatkozó követelményekkel ellentétesen vizsgálta felül a REACH-határozatot, továbbá elferdítette a tényeket és a bizonyítékokat.

4) A fent említett szabálytalanságok folytán a Törvényszék megsértette a fellebbező jogait, valamint az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló egyezményében és az Európai Unió Alapjogi Chartájában kimondott elveket, különösen a tisztességes eljáráshoz való jogot, a tulajdon zavartalan élvezetének jogát és a jogbiztonság elvét.

____________