Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (piektā palāta) 2017. gada 11. maija spriedumu lietā T-115/15 Deza, a.s./ECHA 2017. gada 11. jūlijā iesniedza Deza, a.s.

(lieta C-419/17)

Tiesvedības valoda – čehu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Deza, a.s. (pārstāvis – P. Dejl, advokát)

Pārējie lietas dalībnieki: Eiropas Ķimikāliju aģentūra, Dānijas Karaliste, Nīderlandes Karaliste, Zviedrijas Karaliste un Norvēģijas Karaliste

Apelācijas sūdzības iesniedzējas prasījumi:

atcelt Vispārējās tiesas 2017. gada 11. maija spriedumu lietā T-115/15,

atcelt ECHA 2014. gada 12. decembra Lēmumu Nr. ED/108/2014,

piespriest ECHA atlīdzināt tiesāšanās izdevumus, kas apelācijas sūdzības iesniedzējai radušies apelācijas tiesvedībā Tiesā un iepriekšējā tiesvedībā Vispārējā tiesā.

Pamati un galvenie argumenti

1.    Vispārējā tiesa nepareizi ir interpretējusi un piemērojusi REACH regulu.

Vispārējā tiesa nepareizi ir interpretējusi un piemērojusi REACH regulu. Apelācijas sūdzības iesniedzēja joprojām uzskata, ka ECHA lēmums ir pieņemts ultra vires, jo i) ECHA nav pilnvaru papildināt esošo vielas DEHP identifikāciju saskaņā ar REACH regulas 57. panta c) punktu ar jaunu šīs vielas identifikāciju saskaņā ar REACH regulas 57. panta f) punktu; ii) pirms ECHA lēmuma pieņemšanas tika īstenota nelikumīga procedūra; un iii) ar ECHA lēmumu ir apieta juridiski saistoša procedūra, ko Padome un Eiropas Parlaments ir paredzējuši, lai pieņemtu juridiski saistošus/saskaņotus kritērijus tādu vielu identificēšanai, kas var izraisīt endokrīnās sistēmas darbības traucējumus.

2.    Vispārējā tiesa nepareizi ir interpretējusi un piemērojusi tiesiskās noteiktības principu.

Tā kā i) ECHA lēmums radīja neskaidru, neprecīzu un neparedzamu tiesisko situāciju, kas apelācijas sūdzības iesniedzējai liedz iespēju uzzināt precīzu tai uzlikto pienākumu apmēru; ii) nav vispārīgi saistošu/saskaņotu kritēriju tādu vielu identificēšanai, kas var izraisīt endokrīnās sistēmas darbības traucējumus; un iii) ECHA nav pilnvaru papildināt esošo vielas DEPH identifikāciju saskaņā ar REACH regulas 57. panta c) punktu ar tās identifikāciju saskaņā ar REACH regulas 57. panta f) punktu, Vispārējās tiesas secinājums, ka ECHA lēmums nav pretrunā tiesiskās noteiktības principam, ir nepareizs.

3.    Vispārējā tiesa pārskatīja ECHA lēmumu tādā veidā, kas ir pretrunā prasībām par ES iestāžu un struktūru lēmumu pārbaudi tiesā, un sagrozīja faktus un pierādījumus.

4.    Iepriekš izklāstīto trūkumu dēļ Vispārējā tiesa ir pārkāpusi apelācijas sūdzības iesniedzējas tiesības un principus, kas ir paredzēti Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijā un Eiropas Savienības Pamattiesību hartā, ir īpaši tiesības uz taisnīgu lietas izskatīšanu, tiesības netraucēti izmantot savu īpašumu un tiesiskās noteiktības principu.

____________