Language of document :

Žaloba podaná dne 12. července 2017 – Evropská komise v. Francouzská republika

(Věc C-420/17)

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Evropská komise (zástupci: O. Beynet, a C. Hermes, zmocněnci)

Žalovaná: Francouzská republika

Návrhová žádání žalobkyně

rozhodnout, že Francouzská republika tím, že nepřijala všechna opatření nezbytná k vytvoření obecné právní úpravy ochrany strnada zahradního v departementu Landes, nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z článku 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně volně žijících ptáků

uložit Francouzské republice náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Komise se domnívá, že Francie dosud nepřijala konzistentní a koordinovaná ochranná opatření nezbytná k vytvoření právní úpravy na ochranu strnada zahradního, a že v důsledku toho nesplnila povinnosti vyplývající ze směrnice 2009/147/ES1 .

____________

1 Úř. věst. L 20, 26.1.2010, s. 7