Language of document :

Sag anlagt den 12. juli 2017 – Europa-Kommissionen mod Den Franske Republik

(Sag C-420/17)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Europa-Kommissionen (ved O. Beynet og C. Hermes, som befuldmægtigede)

Sagsøgt: Den Franske Republik

Sagsøgerens påstande

Det fastslås, at Den Franske Republik har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle, idet det ikke har vedtaget alle de foranstaltninger, der er nødvendige for at indføre en generel ordning til beskyttelse af hortulanen i departementet Landes.

Den Franske Republik tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Kommissionen har gjort gældende, at Frankrig ikke har truffet de sammenhængende og koordinerede beskyttelsesforanstaltninger, der er nødvendige for at indføre en ordning til beskyttelse af hortulanen og således har tilsidesat de forpligtelser, der følger af direktiv 2009/147/EF 1 .

____________

1     EUT L 20 af 26.1.2010, s. 7.