Language of document :

2017. július 12-én benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Francia Köztársaság

(C-420/17. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: O. Beynet és C. Hermes meghatalmazottak)

Alperes: Francia Köztársaság

Kereseti kérelmek

a Bíróság állapítsa meg, hogy a Francia Köztársaság – mivel nem tett meg minden szükséges intézkedést a Landes (Franciaország) megyében élő kerti sármány általános védelmi rendszerének kialakítására - nem teljesítette a vadon élő madarak védelméről szóló, 2009. november 30-i 2009/147/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 5. cikkéből eredő kötelezettségeit.

a Bíróság a Francia Köztársaságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A Bizottság úgy ítéli meg, hogy Franciaország soha nem hozott olyan következetes és összehangolt védelmi intézkedéseket, amelyek a kerti sármány védelmi rendszerének kialakításához szükségesek, és így nem teljesítette a 2009/147/EK1 irányelvből eredő kötelezettségeit.

____________

1 HL L 20., 2010.1.26., 7. o.