Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Juzgado de lo Social nº 2 de Terrassa (Španělsko) dne 14. července 2017 – Elena Barba Giménez v. Francisca Carrión Lozano

(Věc C-426/17)

Jednací jazyk: španělština

Předkládající soud

Juzgado de lo Social nº 2 de Terrassa

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: Elena Barba Giménez

Žalovaná: Francisca Carrión Lozano

Předběžné otázky

Má být směrnice 93/13/EHS1 ve spojení se směrnicí 2005/29/ES2 a článkem 47 Listiny vykládána v tom smyslu, že brání vnitrostátní právní úpravě, podle které – jako v případě článku 35 Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil – orgány pověřené řízením, v nichž se rozhoduje o nárocích na odměny, nemohou před vydáním exekučního titulu ex offo ověřit, zda smlouva mezi advokátem a spotřebitelem neobsahuje zneužívající klauzule, nebo zda nedošlo k nekalým obchodním praktikám?

Jsou advokáti registrovaní v centru bezplatné právní pomoci „obchodníky“ ve smyslu čl. 2 písm. b) směrnice 2005/29, nebo „prodejci či dodavateli“ ve smyslu čl. 2 písm. c) směrnice 93/13? Vztahují se čl. 6 odst. 1 písm. d) a čl. 7 odst. 2 směrnice 2005/29 na případy, kdy jsou sazby podnikatele upraveny právním předpisem?

V případě kladné odpovědi, má být směrnice 2005/29 vykládána tak, že brání takové právní úpravě, jaká je obsažena v článku 36 zákona 1/1996 o bezplatné právní pomoci, podle níž je zákonem stanovený režim sazeb povinný, třebaže se podnikatel v souvislosti se stanovením ceny jeho služeb dopustí opomenutí nebo klamavého jednání?

Má být článek 101 SFEU vykládán tak, brání takové právní úpravě, jaká je stanovena článkem 36 zákona 1/1996, podle kterého se odměna advokátů, kteří poskytují služby v rámci systému bezplatné právní pomoci, v případě, že nároku klienta je vyhověno, určí podle sazebníku odměn předtím schváleného těmito advokáty, aniž se od něj orgány členského státu mohou odchýlit?

Splňuje tato právní úprava požadavky nezbytnosti a přiměřenosti, na které odkazuje čl. 15 odst. 3 směrnice 2006/123/ES?

Má být článek 47 Listiny základních práv Evropské unie vykládán tak, že brání takové právní úpravě, jako je článek 36 zákona 1/1996, který stanoví, že [osoba] oprávněná k bezplatné právní pomoci je v případě, že je vyhověno jejímu nároku a není uložena náhrada nákladů řízení, povinna zaplatit advokátovi odměnu podle sazebníku schváleného profesní komorou, která přesahuje 50 % roční výše dávek sociálního zabezpečení?

____________

1     Směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993 o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách (Úř. věst. L 95, 21.4.1993, s. 29; Zvl. vyd. 15/02, s. 288).

2     Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES ze dne 11. května 2005 o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu a o změně směrnice Rady 84/450/EHS, směrnic Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 (směrnice o nekalých obchodních praktikách) (Úř. věst. L 149, 11.6.2005, s. 22).