Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Juzgado de lo Social n. 2 de Terrassa (Spanien) den 14. juli 2017 – Elena Barba Giménez mod Francisca Carrión Lozano

(Sag C-426/17)

Processprog: spansk

Den forelæggende ret

Juzgado de lo Social n. 2 de Terrassa

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Elena Barba Giménez

Sagsøgt: Francisca Carrión Lozano

Præjudicielle spørgsmål

Skal direktiv 93/13/EØF, sammenholdt med direktiv 2005/29/EF og chartrets artikel 47, fortolkes således, at det er til hinder for en national regel som artikel 35 (i lov nr. 1/2000 om civil retspleje), hvorefter det organ, der har til opgave at behandle sagen om inddrivelse af skyldige salærer, ikke af egen drift, inden denne udsteder et fuldbyrdelsesgrundlag, må undersøge, om et vilkår i en kontrakt indgået mellem en advokat og en forbruger er urimeligt, eller om der foreligger urimelig handelspraksis?

Er advokater, som er tilknyttet Turno de Oficio, »erhvervsdrivende« som omhandlet i artikel 2, litra c), i direktiv 93/13/EØF 1 og artikel 2, litra b), i direktiv 2005/29? Finder artikel 6, stk. 1, litra d), og artikel 7, stk. 2, i direktiv 2005/29/EF 2 anvendelse på tilfælde, hvor en erhvervsdrivendes takster bliver reguleret i medfør af en retsforskrift?

Såfremt det andet spørgsmål besvares bekræftende, skal direktiv 2005/29/EF da fortolkes således, at det er til hinder for en bestemmelse som den, der er indeholdt i artikel 36 (i lov nr. 1/1996 vederlagsfri retshjælp), hvorefter det er obligatorisk at anvende den i henhold til lov fastsatte takstordning, selv om den erhvervsdrivende gør sig skyldig i undladelser eller vildledende praksis med hensyn til fastsættelsen af prisen for sine ydelser?

Skal artikel 101 TEUF fortolkes således, at den er til hinder for en bestemmelse som den, der er fastsat i artikel 36 (i Ley 1/1996), hvorefter vederlaget til advokater, der leverer ydelser inden for rammerne af retshjælpsordningen, fastsættes i henhold til en af disse advokater forudgående fastsat salærtabel, såfremt klienten får medhold i sagen, uden at medlemsstatens forvaltning kan fravige denne tabel?

Overholder denne bestemmelse de krav om nødvendighed og proportionalitet, som er omhandlet i artikel 15, stk. 3, i direktiv 2006/123?

Skal artikel 47 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder fortolkes således, at den er til hinder for en bestemmelse som artikel 36 i lov nr. 1/1996, hvorefter [udelades] retshjælpsberettigede personer, som får medhold i sagen, uden at modparten tilpligtes at betale sagens omkostninger, pålægges at betale advokaten et salær i overensstemmelse med en tabel vedtaget af en faglig organisation, der overstiger det årlige beløb for en social sikringsydelse med mere end 50%?

____________

1     Rådets direktiv 93/13/EØF af 5.4.1993 om urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler (EFT L 95, s. 29).

2     Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/29/EF af 11.5.2005 om virksomheders urimelige handelspraksis over for forbrugerne på det indre marked og om ændring af Rådets direktiv 84/450/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/7/EF, 98/27/EF og 2002/65/EF og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2006/2004 (direktivet om urimelig handelspraksis) (EUT L 149, s. 22).