Language of document :

2017 m. liepos 14 d. Juzgado de lo Social nº 2 de Terrassa (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Elena Barba Giménez / Francisca Carrión Lozano

(Byla C-426/17)

Proceso kalba: ispanų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Juzgado de lo Social nº 2 de Terrassa

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Elena Barba Giménez 

Atsakovė: Francisca Carrión Lozano

Prejudiciniai klausimai

Ar Direktyva 93/13/EEB, siejama su Direktyva 2005/29/EB ir Chartijos 47 straipsniu, aiškintina taip, kad ja draudžiama tokia nacionalinės teisės norma kaip Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil (Įstatymas Nr. 1/2000 dėl civilinio proceso) 35 straipsnis, pagal kurį institucijos, nagrinėjančios bylas dėl prašymų išieškoti nesumokėtus honorarus, neturi teisės, prieš parengdamos vykdomąjį dokumentą, ex officio įvertinti, ar advokato ir vartotojo sudarytoje sutartyje yra nesąžiningų sąlygų arba ar buvo imtasi nesąžiningų komercinių veiksmų?

Ar į Turno de Oficio įrašyti advokatai yra „pardavėjai ar tiekėjai“ ar „prekybininkai“ kaip tai suprantama pagal Direktyvos 93/131 2 straipsnio c punktą ir Direktyvos 2005/29 2 straipsnio b punktą? Ar, tuo atveju, kai tam tikros profesijos atstovų honorarai reglamentuojami teisės aktais, taikytini Direktyvos 2005/292 6 straipsnio 1 dalies d punktas ir 7 straipsnio 2 dalis?

Jeigu atsakymas į pirmesnį klausimą būtų teigiamas, ar Direktyvą 2005/29/EB reikia aiškinti taip, kad ja draudžiamas reglamentavimas, kaip antai numatytas Ley 1/1996, de Justicia Gratuita (Įstatymas Nr. 1/1996 dėl nemokamos teisinės pagalbos) 36 straipsnyje, kuriuo įpareigojama taikyti teisės aktais nustatytą tarifų sistemą, nepaisant to, kad atitinkamos profesijos atstovas neatskleidžia su kainų už jo paslaugas nustatymu susijusios informacijos arba teikia klaidingą informaciją?

Ar SESV 101 straipsnį reikia aiškinti taip, kad juo draudžiamas reglamentavimas, kaip antai numatytas Įstatymo Nr. 1/1996 36 straipsnyje, pagal kurį paslaugas pagal nemokamos teisinės pagalbos sistemą teikiantiems advokatams mokamas atlygis klientui laimėjus bylą nustatomas pagal iš anksto jų patvirtintą honorarų lentelę, o valstybės narės institucijos negali nuo jos nukrypti?

Ar toks reglamentavimas atitinka Direktyvos 27/2006 15 straipsnio 3 dalyje įtvirtintus būtinumo ir proporcingumo reikalavimus?

Ar Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnį reikia aiškinti taip, kad juo draudžiamas reglamentavimas, kaip antai numatytas Įstatymo Nr. 1/1996 36 straipsnyje, pagal kurį <...> (asmuo, kuris naudojasi) teise į nemokamą teisinę pagalbą ir laimi bylą, tačiau iš kitos šalies jam nepriteisiamos bylinėjimosi išlaidos, įpareigojamas sumokėti advokatui honorarą pagal šios profesijos atstovų tarybos patvirtintą lentelę, ir honoraras daugiau kaip 50 % viršija metinę socialinės pašalpos sumą?

____________

1  –    1993 m. balandžio 5 d. Tarybos direktyva 93/13/EEB dėl nesąžiningų sąlygų sutartyse su vartotojais (OL L 95, p. 29; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 2 t., p. 288).

2  –    2005 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/29/EB dėl nesąžiningos įmonių komercinės veiklos vartotojų atžvilgiu vidaus rinkoje ir iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 84/450/EEB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 97/7/EB, 98/27/EB bei 2002/65/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2006/2004 („Nesąžiningos komercinės veiklos direktyva“) (OL L 149, p. 22).