Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Juzgado de lo Social nº 2 de Terrassa (Španija) 14. julija 2017 – Elena Barba Giménez/Francisca Carrión Lozano

(Zadeva C-426/17)

Jezik postopka: španščina

Predložitveno sodišče

Juzgado de lo Social nº 2 de Terrassa

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Elena Barba Giménez

Tožena stranka: Francisca Carrión Lozano

Vprašanja za predhodno odločanje

Ali je treba Direktivo 93/13/EGS v povezavi z Direktivo 2005/29/ES in členom 47 Listine razlagati tako, da nasprotuje nacionalni zakonodaji, v skladu s katero (kakor je v primeru člena 35 Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil (zakon 1/2000 o civilnem postopku)) organi, ki so zadolženi za vodenje postopkov izvršbe na podlagi predloga za plačilo stroškov (jura de cuentas), ne morejo pred izdajo izvršilnega naslova po uradni dolžnosti preveriti, ali so v pogodbi, sklenjeni med odvetnikom in potrošnikom, nepošteni pogoji oziroma ali gre za nepoštene poslovne prakse?

Ali so odvetniki, ki izvajajo storitev brezplačne pravne pomoči, „trgovci“ ali „prodajalci ali ponudniki“ v smislu člena 2(c) Direktive 93/131 in člena 2(b) Direktive 2005/29?2 Ali se člena 6(1)(d) in 7(2) Direktive 2005/29/ES uporabita v primerih, v katerih so tarife strokovnjaka urejene v pravnem predpisu?

Če je odgovor na prejšnje vprašanje pritrdilen, ali je treba Direktivo 2005/29/ES razlagati tako, da nasprotuje ureditvi, kakršna izhaja iz člena 36 zakona 1/1996 o brezplačni pravni pomoči, v skladu s katero se zakonsko določena tarifna ureditev obvezno uporabi, čeprav podjetnik ravna opustitveno ali zavajajoče v zvezi z določitvijo cen svojih storitev?

Ali je treba člen 101 PDEU razlagati tako, da nasprotuje ureditvi, kakršno določa člen 36 zakona 1/1996, v skladu s katero so odvetniki, ki izvajajo storitve v okviru sistema brezplačne pravne pomoči, plačani, če se zahtevku stranke ugodi, po odvetniški tarifi, ki so jo pred tem sprejeli ti odvetniki, ne da bi lahko organi države članice od nje odstopali?

Ali ta ureditev izpolnjuje pogoja potrebe in sorazmernosti iz člena 15(3) Direktive 2006/123?

Ali je treba člen 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah razlagati tako, da nasprotuje ureditvi, kakršna je člen 36 zakona 1/1996, ki določa, da mora […] (ni prevedeno) [upravičenec] do brezplačne pravne pomoči v primeru ugoditve njegovemu zahtevku, vendar brez odločitve o stroških, plačati odvetniku njegove stroške v skladu z odvetniško tarifo, ki jo je sprejela poklicna zbornica, pri čemer ti stroški za več kot 50 % presegajo letni znesek dajatve socialne varnosti?

____________

1 Direktiva Sveta 93/13/EGS z dne 5. aprila 1993 o nedovoljenih pogojih v potrošniških pogodbah (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 15, zvezek 2, str. 288).

2 Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2005/29/ES z dne 11. maja 2005 o nepoštenih poslovnih praksah podjetij v razmerju do potrošnikov na notranjem trgu ter o spremembi Direktive Sveta 84/450/EGS, direktiv Evropskega parlamenta in Sveta 97/7/ES, 98/27/ES in 2002/65/ES ter Uredbe (ES) št. 2006/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (Direktiva o nepoštenih poslovnih praksah) (UL L 149, 2005, str. 22).